Realizacja wewnętrznych projektów naukowych – edycja 2024 uruchomiona!

13 listopada 2023 r. uruchomiono nabór wniosków w kolejnej, siódmej już edycji konkursu o dofinansowanie  wewnętrznych projektów naukowych prowadzonych w Akademii Tarnowskiej.

W edycji 2024 – podobnie jak w latach wcześniejszych – o dofinansowanie projektów badawczych mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy zatrudnieni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych, dla których Akademia Tarnowska jest podstawowym miejscem pracy.

Łączna kwota dofinansowania projektów w edycji 2024 r. to 80 000 złotych. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 20 000 zł (zob. Zarządzenie nr 119/2023 Rektora Akademii Tarnowskiej w sprawie ustalenia kwoty na realizację wewnętrznych projektów naukowych prowadzonych w Akademii Tarnowskiej oraz terminów naboru wniosków na 2024 rok).

Termin składania wniosków:  13–30 listopada 2023 r.

Otrzymane środki mogą być przeznaczone na:

  • zakup aparatury
  • zakup drobnego sprzętu
  • zakup materiałów zużywalnych
  • niezbędnych do prowadzenia badań
  • pokrywanie kosztów usług obcych, jeśli nie mogą być zrealizowane w Uczelni
  • zakup licencji na oprogramowanie
  • pokrycie kosztów związanych z opublikowaniem wyników badań
  • pokrycie kosztów wyjazdów terenowych.

Przypominamy, że wniosek o dofinansowanie nie może obejmować działań, które otrzymały lub otrzymują dofinansowanie z innych źródeł. Wnioskowane projekty nie mogą rozpoczynać się przed 1 stycznia 2024 r.

Regulamin konkursu i wzory dokumentów (w tym wzór wniosku) znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Działu Badań Naukowych.

Wnioski należy składać:

  • w formie papierowej – w jednym egzemplarzu w Dziale Badań Naukowych (budynek B, p. 102, tel. 14 63 16 592) oraz
  • w formie elektronicznej (doc, docx, pdf) – na adres: dbn@atar.edu.pl.

z zastrzeżeniem, że obydwie formy powinny być zgodne.

W sprawach związanych z wewnętrznymi projektami naukowymi informacji i pomocy w przygotowaniu wniosków udziela także Dział Badań Naukowych (budynek B, p. 102, tel. 14 63 16 592, e-mail: dbn@atar.edu.pl).