Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii jest jednostką ogólnouczelnianą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Jesteśmy Uczelnią interdyscyplinarną, a każdy z 6 wydziałów oferuje bogate spektrum badań, szkoleń i usług. Centrum zostało utworzone w celu jeszcze lepszego wykorzystania bogatego potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni. Chcemy pełnić funkcję mostu pomiędzy nauką a podmiotami zewnętrznymi jak przedsiębiorcy, stowarzyszenia, organizacje.

Do głównych zadań CTT należą działalność informacyjną, szkoleniowa, doradcza, usługowa, organizacyjna i promocyjna  w zakresie transferu wiedzy, wyników badań naukowych i prac rozwojowych z Uczelni do gospodarki i instytucji otoczenia biznesu. Zajmujemy się również ochroną własności intelektualnej i przemysłowej, wspieraniem innowacyjności oraz przedsiębiorczości pracowników i studentów naszej Uczelni. Dodatkowym celem jaki pragniemy wesprzeć, jest rozwój społeczno-gospodarczy subregionu tarnowskiego.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy: ctt.anstar.edu.pl.