Ewaluacja

Ewaluacja - zdjęcie ilustracyjne

O ewaluacji 2026

Ewaluacja jakości działalności naukowej jest prowadzona przez Komisję Ewaluacji Nauki. Szczegółowe zasady oceny określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 661 z późn. zm). Ewaluacja jest prowadzona co 4 lata, w obrębie dyscyplin naukowych i artystycznych. W wyniku przeprowadzonej oceny ewaluacyjnej uczelnie uzyskują kategorie naukowe (A+, A, B+, B, C) w ocenianych dyscyplinach, co umożliwia ubieganie się o środki finansowe na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego. Najbliższa ewaluacja odbędzie się w 2026. Ocenie poddane zostaną osiągnięcia naukowców z okresu czterech lat, tj. 2022-2025.

Kryteria oceny

Ewaluacja prowadzona jest w trzech obszarach:

 1. Kryterium I – poziom naukowy prowadzonej działalności naukowej.
 2. Kryterium II – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych.
 3. Kryterium III – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Dla różnych dziedzin wiedzy przyjęto różne wagi poszczególnych kryteriów oceny.

Dziedzina nauk Waga
Kryterium I Kryterium II Kryterium III
Nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki teologiczne 70 10 20
Nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki medyczne i nauki o zdrowiu 60 20 20
Nauki inżynieryjne i techniczne, nauki rolnicze 50 35 15
Dyscypliny artystyczne 80 20

Kryterium I

W ocenie poziomu naukowego prowadzonej działalności uwzględnia się:

 • artykuły opublikowane w czasopismach naukowych i recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, zamieszczonych w wykazach opublikowanych przez MNiSW;
 • monografie naukowe wydane przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie wydawnictw sporządzonym przez MNiSW, rozdziały w takich monografiach i ich redakcję;
 • artykuły i monografie naukowe (także rozdziały w monografiach i ich redakcję) niezamieszczone w wykazach;
 • przyznane patenty na wynalazki prawa ochronne na wzory użytkowe.

Ocena tego kryterium na charakter parametryczny.
Oficjalne wykazy czasopism, konferencji i wydawców monografii naukowych.

W ocenie działalności artystycznej w ramach kryterium I dokonywana jest ocena ekspercka, w której brane są pod uwagę:

 • indywidualne, autorskie wystawy dorobku artystycznego;
 • udział w wystawach zbiorowych;
 • autorstwa dzieł plastycznych lub projektów artystycznych;
 • udział w jury konkursów i festiwali;
 • pełnienie funkcji kuratora wystawy, projektu artystycznego lub innego wydarzenia artystycznego;
 • autorstwo publikacji z zakresu sztuk plastycznych lub konserwacji dzieł sztuki (w tym rozdziału w publikacji wieloautorskiej).

Kryterium II

Efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych mierzy się przychodami uczelni z tytułu:

 • projektów badawczych finansowanych w trybie konkursowym (konkursy międzynarodowe, w tym finansowane przez UE; konkursy finansowane przez NCN, NCBR, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, NAWA);
 • komercjalizacji wyników badań naukowych lub rac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami;
 • usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
  W przypadku oceny działalności artystycznej to kryterium nie jest brane pod uwagę.

Kryterium III

Ocena wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki jest oceną ekspercką. Przeprowadza się ją na podstawie opisów związku między wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności w zakresie twórczości artystycznej a:

 • gospodarką;
 • funkcjonowaniem administracji publicznej;
 • ochroną zdrowia;
 • kulturą i sztuką;
 • ochroną środowiska; naturalnego;
 • bezpieczeństwem i obronnością państwa;
 • innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa.

Więcej informacji na temat ewaluacji, poradnik MNiSW.

Wykazy czasopism i wydawców monografii


Wyszukiwarka czasopism (dziedzinowa) i wydawców monografii


Zobacz także:

Rejestracja dorobku pracownika

(Ilustracja: Freepik)