Baza Wiedzy

 
Baza wiedzy AT_logo

Baza Wiedzy Akademii Tarnowskiej gromadzi informacje o publikacjach naukowych, dydaktycznych, osiągnięciach artystycznych, aktywności zawodowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Tarnowskiej, a także ukończonych pracach dyplomowych na studiach I i II stopnia. Baza Wiedzy jest jednocześnie repozytorium uczelnianym, umożliwiającym archiwizację w wersji cyfrowej pełnych tekstów opublikowanych prac naukowych i dydaktycznych, w szczególności monografii, podręczników, raportów i rozdziałów zamieszczonych w tych wydawnictwach, artykułów z czasopism oraz innych utworów będących rezultatem działań związanych z zatrudnieniem w AT. Dostęp do tych utworów ograniczać mogą tylko warunki określone w umowach pomiędzy autorami i właścicielami praw majątkowych do dzieła (wydawcy, instytucje finansujące badania).

Baza umożliwia także rejestrację i archiwizację danych badawczych, informacji o projektach, grantach, organizowanych konferencjach i wydarzeniach.  Celem tworzenia Bazy Wiedzy jest zapewnienie łatwego dostępu do informacji o działalności naukowej, badawczej i dydaktycznej pracowników Uczelni.

Za organizację prac związanych z Bazą Wiedzy AT odpowiadają Koordynator Uczelniany, koordynatorzy wydziałowi i zespół pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie i administrowanie systemu Bazy Wiedzy Akademii Tarnowskiej.

Przejdź na stronę Bazy Wiedzy Akademii Tarnowskiej


Regulamin Bazy Wiedzy oraz Regulamin Repozytorium zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 12/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z dnia 9 marca 2022 r.  w sprawie systemu ewidencji, archiwizacji i upowszechniania efektów działalności naukowo-badawczej, artystycznej i dydaktycznej pracowników i studentów Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.


Instrukcje dla użytkowników


Formularze zgłoszeniowe

Dane osobowe / zmiana danych osobowych DOCX 13 KB PDF 210 KB
Zgłoszenie publikacji – artykuł w czasopiśmie DOCX 21 KB PDF 487 KB
Zgłoszenie publikacji – rozdział w monografii DOCX 22 KB PDF  498 KB
Zgłoszenie publikacji – książka DOCX  21 KB PDF  486 KB
Zgłoszenie osiągnięcia artystycznego DOCX  20 KB PDF  455 KB
Aktywność zawodowa – publikacja czasopisma lub serii wydawniczej DOCX  20 KB PDF  467 KB
Aktywność zawodowa związana z instytucją, organizacją lub towarzystwem DOCX  18 KB PDF  472 KB
Aktywność zawodowa – zespół badawczy, ekspercki, koło naukowe, inne DOCX  18 KB PDF473 KB
Aktywność zawodowa – organizacja i udział w konferencji, seminarium, warsztatach DOCX  17 KB PDF  468 KB
Osiągnięcia zawodowe – stopnie, tytuły specjalizacje DOCX  17 KB PDF  462 KB
Osiągnięcia zawodowe – certyfikaty DOCX  17 KB PDF  463 KB
Osiągnięcia zawodowe – nagrody i wyróżnienia DOCX  17 KB PDF  469 KB

Baza Wiedzy AT baner

Koordynatorzy

Uczelniany:

Wydziałowi:

Redaktorzy

W sprawach związanych z Bazą Wiedzy prosimy o kontakt pod adresem: bw@atar.edu.pl