Do 70 tys. zł na projekty studenckich kół naukowych – nabór wniosków rusza 9 października!

Młoda-kobieta-naukowiec-pracujacy-z-mikroskopem

Rusza IV edycja programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”! Na realizację projektów studenckich Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy w tej edycji ponad 22 mln zł. Celem programu jest wsparcie studentów w realizacji innowacyjnych projektów, podniesienie jakości działalności kół naukowych, a także usprawnienie mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych do sfery gospodarczej.

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:

  1. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
  2. transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
  3. nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
  4. zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

– w celu pomocy kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Terminy

  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 9.10.2023 (od godz. 8:00)
  • Zakończenie naboru: 10.11.2023 (godz. 16:00)

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskującym w programie jest Uczelnia, która może zgłosić 3 projekty dotyczące kół naukowych, które nie uczestniczyły w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których są zapraszane koła naukowe działające w uczelniach lub 10 wniosków – jeżeli dotyczą one kół naukowych, które w takich konkursach uczestniczyły.

Wnioski składane są w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (ZSUN-OSF).

Wysokość dofinansowania

Wysokość finansowania albo dofinansowania projektu nie może przekroczyć 70 000,00 zł.  Dopuszcza  się udział środków własnych (wkładu własnego) w kosztach projektu, jednakże nie jest to warunek obligatoryjny.

Opiekunów studenckich kół naukowych zainteresowanych złożeniem wniosku prosimy o kontakt z Działem Badań Naukowych (B 102, tel. 14 63 16 592, e-mail:dbn@atar.edu.pl).

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17.08.2023 w sprawie naboru wniosków do programu pod nazwą „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”, wskazówki i wytyczne dla wnioskujących oraz inne dokumenty znajdziecie Państwo na stronie MEiN.