Zostań ekspertem programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki!

Uśmiechnięty mężczyzna siedzący za biurkiem - zdjęcie ilustracyjne

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór na ekspertów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) w perspektywie 2021–2027. Data rozpoczęcia naboru to 11 stycznia 2023 roku. Nabór ma charakter ciągły i trwa od daty wskazanej w ogłoszeniu
o Naborze Ekspertów FENG do momentu opublikowania informacji o jego zakończeniu (nie później niż 2 tygodnie przed jego zakończeniem), nie dłużej jednak niż do końca okresu wyboru projektów do dofinansowania w ramach FENG.

NCBR prowadzi nabór na ekspertów ze środowisk naukowych, przemysłowych, finansowych, gospodarczych i społecznych, których zadaniem będzie ocena spełnienia kryteriów wyboru projektów, rozpatrywanie protestów, opiniowanie zmian w projektach czy monitorowanie postępów w realizacji projektów w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do grona ekspertów NCBR mają możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia w procesie tworzenia innowacji poprzez realny wpływ na rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki i nauki. Otrzymują zaświadczenie o współpracy z NCBR oraz wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Kto może zostać ekspertem?

Zainteresowani statusem eksperta FENG, w zależności od posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub uprawnień, mogą  ubiegać się o status eksperta branżowego, eksperta finansowego lub w obu tych zakresach. Każdy aplikujący musi posiadać co najmniej wykształcenie wyższe oraz wiedzę i udokumentowane doświadczenie zawodowe (znajomość nowoczesnych technologii stosowanych na świecie umożliwiające ocenę potencjału rynkowego i innowacyjności; problematyki ochrony własności intelektualnej; realiów gospodarczych i uwarunkowań prawnych) w dziedzinie, do oceny której aplikuje. Musi również spełnić wymagania formalne, jak np. korzystanie z pełni praw publicznych, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych czy niepozostawanie w stosunku pracy z Instytucjami Pośredniczącymi lub Instytucją Zarządzającą FENG. Niezbędne jest również posiadanie aktywnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Kandydat rejestruje się w systemie InfoExpert, podając wymagane informacje wraz z dokumentacją poświadczającą wykształcenie oraz doświadczenie. Konieczne będzie wykonanie obowiązkowych szkoleń e-learningowe (3 szkolenia antykorupcyjne CBA, podstawowe szkolenie NCBR „Kim jest ekspert NCBR?” oraz szkolenie z zakresu oceny w nowej perspektywie finansowej na lata 2021–2027). W kolejnym etapie Komisja Kwalifikacyjna FENG weryfikuje każdą kandydaturę pod kątem formalnym i merytorycznym na bazie kryteriów określonych w regulaminie naboru. Po uzyskaniu pozytywnej oceny, kandydaci otrzymają zaproszenie do podpisania Umowy ramowej FENG, na bazie której będą mieli możliwość wykonywania zadań zleconych przez NCBR. Po podpisaniu umowy, każda osoba wpisywana jest do dostępnego publicznie Wykazu Ekspertów FENG, znajdującego się na stronie internetowej NCBR.

Informacje na temat naboru (regulamin naboru, wzór umowy, obowiązujące wytyczne dla ekspertów) znajdują się na stronie NCBR https://www.gov.pl/web/ncbr/eksperci-feng.