Trwa nabór wniosków do programu Zawacka NAWA – do 31 stycznia 2024 r.

NAWA-logo

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zaprasza do udziału w programie Zawacka Nawa w roku akademickim 2024/2025. Celem Programu jest pogłębienie międzynarodowej współpracy akademickiej poprzez indywidualne wyjazdy z Polski studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz naukowców zgodnie z postanowieniami bilateralnych umów międzyrządowych. Wyjazdy stypendialne w ramach Programu pozwolą na podnoszenie kompetencji uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego.

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby:

  • odbywające w polskich uczelniach studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub studia jednolite magisterskie;
  • kształcące się w szkołach doktorskich lub odbywające studia doktoranckie;
  • będące absolwentami studiów wyższych, które uzyskały dyplom nie wcześniej niż w 2022 r.;
  • będące nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi.

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem jest:

  • odbycie studiów (rodzaj możliwych pobytów stypendialnych należy sprawdzić w ofercie danego kraju);
  • odbycie stażu naukowego;
  • wizyta naukowa (tj. krótki pobyt studyjny);
  • uczestnictwo w szkole letniej języka i kultury kraju partnera (tj. letnie kursy językowe);
  • prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;
  • inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją studiów, wykładów, przygotowaniem pracy doktorskiej lub pracy naukowej.

Oferta w ramach Programu dotyczy wyjazdów, które rozpoczną się w roku akademickim 2024/2025 (rozpoczęcie zgodnie z terminami w systemie edukacji danego kraju) oraz szkół letnich i letnich kursów językowych, które odbędą się latem 2024 roku.

Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w danym naborze, obejmujący wyjazd do jednego ośrodka goszczącego.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 31 stycznia 2024 r. w systemie teleinformatycznym NAWA.

Szczegóły na stronie internetowej NAWY.