XV edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

Narodowy Bank Polski zaprasza absolwentów polskich uczelni do udziału w XV edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Założenia konkursowe

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów polskich uczelni tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności polityki pieniężnej oraz rynków finansowych.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach w Polsce w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Prace na konkurs mogą zgłaszać autorzy, a także – za ich zgodą – promotorzy prac lub uczelnie.

Nagrody

Kapituła konkursu wybierze laureatów najlepszych prac magisterskich i przyzna następujące nagrody:

  • pierwsza nagroda w wysokości 15 000 zł
  • druga nagroda w wysokości 10 000 zł
  • trzecia nagroda w wysokości 7000 zł
  • dwa wyróżnienia po 5000 zł.

Zasady nadsyłania prac

Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do 14 lipca 2023 r. na adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs na pracę magisterską.

O przyjęciu pracy na konkurs decyduje data stempla pocztowego.

Pracę należy przesłać w wersji elektronicznej, tzn. nagraną na płytę CD/DVD w formacie doc, docx lub rtf. O ile to możliwe, praca powinna być zapisana w jednym pliku. Jeśli rozdziały pracy są zapisane w oddzielnych plikach, należy je umieścić w jednym katalogu. Opisy plików i katalogów powinny zawierać: imię i nazwisko oraz dopisek: „praca mgr”. Płyta CD/DVD powinna być podpisana w następujący sposób: imię, nazwisko, praca magisterska.

Do pracy należy dołączyć kopię suplementu oraz odpis lub kopię dyplomu potwierdzającego nadanie tytułu magistra.

Wyniki konkursu: IV kwartał 2023 r.

Kontakt w sprawie Konkursu: Departament Edukacji i Wydawnictw; e-mail: konkursy.DEW@nbp.pl; tel. 22 185 91 97