VIII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w VIII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych.

Założenia konkursowe

Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Polski od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

Prace na konkurs mogą zgłaszać autorzy, a także − za ich zgodą – promotorzy i uczelnie.

Nagrody

Wyboru najlepszych prac dokona kapituła konkursowa, która przyzna:

  • w przypadku pracy doktorskiej:
    • nagrodę główną w wysokości 30 000 zł
    • trzy wyróżnienia po 10 000 zł
  • w przypadku pracy habilitacyjnej:
    • nagrodę główną w wysokości 50 000 zł
    • trzy wyróżnienia po 20 000 zł

Zasady nadsyłania prac

Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do 14 lipca 2023 r. na adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs na pracę doktorską/habilitacyjną.

O przyjęciu pracy na konkurs decyduje data stempla pocztowego.

Pracę należy przesłać w wersji elektronicznej, tzn. nagraną na płytę CD/DVD w formacie doc, docx lub rtf. W przypadku pracy habilitacyjnej – pracę należy przesłać wraz z  autoreferatem w formacie pdf. O ile to możliwe, praca powinna być zapisana w jednym pliku. Jeśli rozdziały pracy są zapisane w oddzielnych plikach, należy umieścić je w jednym katalogu. Opisy plików i katalogów powinny zawierać: imię i nazwisko/inicjały oraz dopisek: „praca dr/hab.”. Płyta CD/DVD powinna być podpisana w następujący sposób: imię, nazwisko, praca doktorska/habilitacyjna.

Do pracy należy dołączyć odpis lub kopię dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego.

Rozstrzygnięcie konkursu: IV kwartał 2023 r.

Kontakt w sprawie Konkursu: Departament Edukacji i Wydawnictw; e-mail: konkursy.DEW@nbp.pl; tel. 22 185 91 97