Wewnętrzne projekty naukowe – rozstrzygnięta 6. edycja konkursu uczelnianego!

Uczelnia dofinansuje kolejne projekty naukowo-badawcze, prowadzone przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Projekty, które otrzymały dofinansowanie,  zostały wyłonione przez komisję  w corocznym konkursie  wewnętrznych projektów naukowych (zob. regulamin konkursu).

– W tegorocznej edycji konkursu zgłoszono aż 13 projektów zarówno indywidualnych, jak i zespołowych. Wszystkie propozycje były bardzo ciekawe, jednak środki przeznaczone na realizację konkursu pozwoliły na objęcie dofinansowaniem tylko 8  z nich – najwyżej ocenionych przez Komisję Konkursową – mówi pracownik Działu Badań Naukowych, Lidia Matuszewska. – Najwięcej projektów zgłosili pracownicy Wydziału Sztuki, który w ostatniej ewaluacji jakości działalności naukowej otrzymał wysoką kategorię A w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Cieszymy się z wysokiej aktywności badawczej i artystycznej pracowników tego Wydziału i mamy nadzieję, że przyznane granty wewnętrzne przyczynią się do osiągnięcia podobnego wyniku w kolejnej ocenie ministerialnej – dodaje.

W edycji 2023 najwięcej, bo aż pięć wniosków złożyli pracownicy Wydziału Sztuki (Katedry Grafiki), po 3 wnioski wpłynęły z Wydziałów Humanistycznego i  Politechnicznego, a po 1 wniosku złożyli nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Ochrony Zdrowia i Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.

 

Wykaz projektów, które otrzymały dofinansowanie

Nr wniosku Kierownik projektu Wydział / Katedra Tytuł projektu Przyznana kwota dofinansowania
(w zł)
BAD-03/2023 Nosiadek Andrzej Wydział Ochrony Zdrowia / Katedra Wychowania Fizycznego Opracowanie możliwości technicznych podwodnej rejestracji wideo nawrotu koziołkowego pływaków i zawodników z niepełnosprawnością 13 080
BAD-05/2023 Borek Dominika Wydział Sztuki / Katedra Grafiki Wewnętrzny horyzont 17 000
BAD-07/2023 Kołodziejski Wojciech Wydział Politechniczny / Katedra Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki Struktury jednofazowych trójpoziomowych falowników w konfiguracji pół-mostkowej i pełno-mostkowej, łatwe do wdrożenia w trójfazowych układach beztransformatorowych falowników fotowoltaicznych 17 000
BAD-09/2023 Pokrywka Przemysław Wydział Sztuki / Katedra Grafiki Domniemania i konfabulacje 15 000
BAD-10/2023 Bartak-Lisikiewicz Agnieszka Wydział Sztuki / Katedra Grafiki Linia, plama, kolor, rytm, ruch. Podstawowe pojęcia ekspresji plastycznej w polu sztuki najnowszej 16 000
BAD-11/2023 Kwiek Grzegorz Wydział Sztuki / Katedra Grafiki Martwa natura ożywiona. Studium przedmiotu i rzeczywistości inscenizowanej 16 000
BAD-12/2023 Osewska Elżbieta Wydział Humanistyczny / Katedra Pedagogiki Cherish Family Life 15 000
BAD-13/2023 Janus-Szybist Antonina Wydział Sztuki / Katedra Grafiki Punkt, kontrast, walor, bryła, faktura. Aktualizacje przestrzenne 17 000

Łączna kwota dofinansowania wewnętrznych projektów naukowych w 2023 r. to 120 tys. zł.

Serdecznie gratulujemy wszystkim beneficjentom i życzymy owocnej pracy!

W tegorocznej edycji konkursu – podobnie jak w latach wcześniejszych – o dofinansowanie realizowanych projektów badawczych mogli ubiegać się nauczyciele akademiccy zatrudnieni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych, dla których ANS w Tarnowie jest podstawowym miejscem pracy. Nabór wniosków był prowadzony w dniach 6–24 lutego 2023 r. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego grantu to – zgodnie z regulaminem – 20 tys. zł.

Przyznane dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • zakup aparatury
  • zakup drobnego sprzętu
  • zakup materiałów zużywalnych
  • niezbędnych do prowadzenia badań
  • pokrywanie kosztów usług obcych, jeśli nie mogą być zrealizowane w Uczelni
  • zakup licencji na oprogramowanie
  • pokrycie kosztów związanych z opublikowaniem wyników badań
  • pokrycie kosztów wyjazdów terenowych.