Studenckie Koło Naukowe „LEX” wśród zwycięzców konkursu grantowego!

grupa młodzieży - zdjęcie ilustracyjne

„Myśl globalnie, działaj lokalnie! Włączanie studentów do aktywności samorządowej” to tytuł projektu, który uplasował się na wysokiej 7 pozycji (wśród 63 uczestników) konkursu grantowego „Aktywizacja młodzieży w samorządach w województwie śląskim i małopolskim”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności studentów w życiu społecznym, nabycie wiedzy i podniesienie kompetencji przydatnych w pełnieniu ról liderów organizacji młodzieżowych, a zwłaszcza młodzieżowych rad samorządu terytorialnego.

Pretekstem do napisania projektu były badania CAWI, które w marcu 2023 r. przeprowadziło SKN „Lex”, w których uczestniczyło 80 studentów kierunku administracja ANS w Tarnowie. Badano poziom wiedzy studentów o młodzieżowych radach samorządu terytorialnego, gotowość do pracy w takich radach oraz poziom kompetencji przywódczych. Analiza wyników wykazała, jakie problemy związane z aktywnością społeczną występują wśród ankietowanych. Należą do nich przede wszystkim: brak wiedzy o młodzieżowych radach samorządu terytorialnego, bierność, brak wiary w skuteczność działań młodzieżowych rad oraz brak kompetencji do bycia liderem. Dlatego w ramach projektu przewidziano szereg działań, które mają przyczynić się do poprawy zdiagnozowanych problemów. Należą do nich m.in. następujące działania:

  • udział studentów w sesjach Rady Miejskiej w Tarnowie oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie;
  • zorganizowanie symulacyjnego posiedzenia rady miasta, w którym udział wezmą studenci SKN „LEX”. Posiedzenie przebiegać będzie wg scenariusza, zawierającego problemy do wykonania. Sesja odbywać się będzie wg obowiązujących procedur, by najwierniej odzwierciedlać obrady rzeczywistego organu. Studenci wcielą się w role radnych, będą zabierać głos, zadawać pytania, głosować, opracowywać dokumenty (np. protokół posiedzenia, projekt uchwały);
  • zorganizowanie konkursu „Tu jest mój dom”, w ramach którego studenci zdiagnozują przyczyny wyludniania się Tarnowa oraz opracują propozycje rozwiązań problemu. Zespoły prezentować będą swoje projekty na otwartym spotkaniu na terenie uczelni. Zaproszenia na spotkanie zostaną rozesłane do wszystkich organizacji studenckich działających w uczelni. Projekty oceniać będzie jury wyłonione zgodnie z opracowanym regulaminem. Do jury zaproszeni zostaną mi.in. przedstawiciele Rady Miejskiej Tarnowa oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej Tarnowa.

Uczestnicy wszystkich działań otrzymają nagrody finansowane w ramach grantu.

Autorkami projektu są: dr hab. Anna Pachowicz, prof. Uczelni, dr Anna Gądek, prof. Uczelni oraz mgr Maria Wantuch, a Patronem Tarnowskie Stowarzyszenie Pracowników Nauki „Pro Publico Bono”.

Więcej informacji o wynikach konkursu na stronie: https://mlodziaktywni.com/wp-content/uploads/2023/05/S2-Lista-rankingowa-AMWS.pdf