Studenckie koła naukowe tworzą innowacje – ruszył nabór projektów!

Ruszył nabór projektów w trzeciej już edycji programu MEiN  „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Zachęcamy studenckie koła naukowe działające przy Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie do przygotowania wniosków i udziału w tym programie.

Przypominamy, że podmiotem uprawnionym do aplikowania w tym programie jest Uczelnia. Ze względu na ograniczoną liczbę projektów, które mogą być zgłoszone, wnioski przygotowane przez koła naukowe zostaną poddane wewnętrznej weryfikacji i ocenie. Komisję oceniającą powoła Prorektor ds. Nauki i Rozwoju. Uczelnia zgłosi do udziału w konkursie trzy najlepsze projekty.

Wnioski przygotowane zgodnie z formularzem (pobierz formularz) należy składać w Dziale Badań Naukowych w nieprzekraczalnym terminie do 30.10.2022 r. w formie elektronicznej (adres do korespondencji: l_matuszewska@anstar.edu.pl).

Okres realizacji zgłaszanego projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy, a maksymalna, wnioskowana  kwota dofinansowania – 70 tys. zł.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami, w tym wskazówkami i wytycznymi dla beneficjentów programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”, stanowiącymi instruktaż poprawnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych.

Informacji na temat konkursu i sposobu przygotowania wniosku udziela Dział Badań Naukowych: tel. 14 63 16 592, l_matuszewska@anstar.edu.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną dokumentacją programu na stronie MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-studenckie-kola-naukowe-tworza-innowacje

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:

  • prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
  • transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
  • nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
  • zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-howzwiązanego z tymi wynikami;

– w celu pomocy kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Przypominamy, że w ubiegłorocznej, drugiej edycji konkursu Koło Naukowe Elektroników „Amper” otrzymało dofinansowanie w wysokości 69 570 zł na realizację projektu „System kontroli naziemnej radiosond stratosferycznych”.

Dokumenty: