Publikuj bez opłat w prestiżowych czasopismach!

Miło nam poinformować, że artykuł dra Krzysztofa Kleszcza, Dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego,  zatytułowany Arsenic, cadmium, lead and thallium in coal ash from individual household furnaces został zaakceptowany do bezpłatnej publikacji w ramach Programu publikowania otwartego Springer 2019-2021! Artykuł prezentuje wyniki badań uzyskane w trakcie realizacji grantu wewnętrznego PWSZ w Tarnowie.

Zachęcamy Państwa do korzystania z Programu publikowania otwartego Springer 2019-2021! Programy te umożliwiają nauczycielom akademickim zatrudnionym w polskich jednostkach naukowych (w tym PWSZ w Tarnowie) publikację artykułów w wysoko punktowanych czasopismach tych wydawców bez żadnych opłat. Publikacja dotyczy czasopism hybrydowych, wydawanych na licencji CC-BY. Koszty publikacji artykułów w ramach programu są pokrywane z opłaty za licencję krajową Springer ze środków pochodzących z MNiSW. Od 1 stycznia 2021 r. program działa z nową roczną pulą i jest oferowany dla artykułów przyjętych do publikacji w 2021 r.  Z puli artykułów na tej rok – która wynosi 2176 – do tej pory (stan na 12.04.2021) wykorzystano 600.

Zachęcamy także do zapoznania się z Programem publikowania otwartego Elsevier 2019-2020. Progam ten dzieli się na Program A i Program B i umożliwia publikację w czasopismach hybrydowych i open access Elsevier bezpłatnie (Program A) lub ze zniżką (Program B). Zniżka w programie B zależy od roku, w którym artykuł został wysłany do czasopisma: 30% (2019), 20% (2020) lub 10%  – dla artykułów przesłanych do wydawcy w 2021 r.  Opłata jest ponoszona przez autora lub reprezentowaną przez niego instytucję.

Pełny opis programów, listę czasopism i prezentację formularzy znajdziecie Państwo na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Pytania w sprawie programu prosimy kierować do Działu Badań Naukowych: Lidia Matuszewska, e-mail: l_matuszewska@pwsztar.edu.pl.