Małgorzata Pachowicz uzyskała stopień doktora habilitowanego

Rada Wydziału Polonistyki UJ w dniu 12 września 2018 roku, po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji habilitacyjnej oraz recenzjami dorobku naukowego podjęła Uchwałę o nadaniu dr Małgorzacie Pachowicz stopnia doktora habilitowanego. Pani dr hab. M. Pachowicz pracuje w Zakładzie Filologii Polskiej, w Instytucie Humanistycznym PWSZ w Tarnowie.