Postępowania awansowe w świetle dotychczasowych doświadczeń – konferencja w Lublinie – 20.05.2024

Mikrofon w sali konferencyjnej - zdjęcie ilustracyjne

Rada Doskonałości Naukowej oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie zapraszają na konferencję Postępowania awansowe w świetle dotychczasowych doświadczeń. Praktyka organów I i II instancji.

Termin i miejsce konferencji: 20 maja 2024 r., Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Poruszone zostaną między innymi kwestie:

  • procedur w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora;
  • postulowanych zmian w przepisach dotyczących postępowań o awans naukowy;
  • orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach dotyczących nadawania stopni naukowych i tytułu profesora.

Program konferencji wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest na stronie Rady Doskonałości Naukowej.