Kształcenie na potrzeby gospodarki – pół miliarda zł z FERS dla uczelni!

Kształcenie na potrzeby gospodarki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs „Kształcenie na potrzeby gospodarki”, prowadzony w ramach programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego.

Celem naboru konkurencyjnego jest wsparcie rozwoju kierunków studiów kształcących przyszłe kadry na potrzeby gospodarki i rynku pracy, a także rozwój kwalifikacji lub kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia na kierunku lub kierunkach objętych wsparciem.

Nabór wniosków: 10 lipca – 31 października 2023 r.

Pula środków: 500 mln zł

Wnioskodawcą w konkursie może być uczelnia, która realizuje projekt samodzielnie lub w partnerstwie – z dowolnym podmiotem, w tym inną uczelnią. Poziom dofinansowania wynosi do 97% wartości projektu.

W ramach projektu można zaplanować m.in. wydatki związane z zakupem niezbędnej infrastruktury oraz adaptacją pomieszczeń do realizacji nowych lub zmodyfikowanych kierunków studiów.

Do programów kształcenia na kierunkach objętych wsparciem, o ile jest to zasadne, powinny być włączone zagadnienia dotyczące m.in.: zmian klimatycznych, aspektów środowiskowych, energii odnawialnej, efektywności energetycznej, zrównoważonego rozwoju oraz projektowania uniwersalnego i dostępności.

Zgłaszane do konkursu projekty powinny przewidywać co najmniej:

  • tworzenie nowych lub modyfikację istniejących programów kształcenia we współpracy z pracodawcami, praktykami lub podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu społeczno-gospodarczym,
  • realizację dodatkowych elementów kształcenia, w tym elementów praktycznych, podnoszących kompetencje studentek i studentów, np. staże, kursy/szkolenia, wizyty studyjne (w tym zagraniczne), zajęcia dodatkowe prowadzone przez praktyków,
  • realizację działań zmierzających do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki przez studentów i studentki, np. zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe, zajęcia wyrównawcze,
  • rozwój kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia, m.in. w zakresie kompetencji cyfrowych, rozwoju świadomości i umiejętności na rzecz zielonej transformacji i innych.

W odróżnieniu od konkursu „Kształcenie dla branż kluczowych” dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące dowolnych kierunków studiów, które umożliwią dostosowanie kwalifikacji lub kompetencji studentów do potrzeb gospodarki i rynku pracy, a także rozwój kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia na tym kierunku (lub kierunkach).

Więcej informacji i dokumentacja programu na stronie NCBR.