SONATINA 5 – konkurs dla młodych naukowców

Konkurs NCN - ilustracyjne

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną edycję konkursu SONATINA 5. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Kto może aplikować?
Konkurs jest przeznaczony dla młodych pracowników naukowych, którzy posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.), lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2021 r.

Dla kierownika projektu badawczego musi zostać zaplanowane zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień naukowy doktora. Ponadto w projekcie musi zostać zaplanowany staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez kierownika projektu zagranicznym ośrodku naukowym.

Zakres tematyczny projektu: Projekt musi obejmować badania naukowe (podstawowe lub aplikacyjne) prowadzone w jednym z 25 paneli NCN  przyporządkowanych do jednego z trzech obszarów: HS – nauki humanistyczne i społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne lub NZ – nauki o życiu.

Okres realizacji projektu: 24 lub 36 miesięcy, w tym 3-6 miesięcy realizacja stażu zagranicznego

Termin składania wniosków: 15 grudnia 2020 – 15 marca 2021 (godz. 16:00)

Ogłoszenie wyników konkursu: wrzesień 2021

Uwaga! Budżet konkursu wynosi 20 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

Zobacz ogłoszenie o konkursie SONATINA 5 na stronie NCN.