Nowy numer „Humanities and Cultural Studies”!

Okładka HCS -1-2021

Redakcja czasopisma „Humanities and Cultural Studies” zaprasza do lektury nowego numeru czasopisma (2021, tom 2, nr 2) opublikowana na stronie internetowej czasopisma. Znajdziecie tam Państwo opracowania naukowe z dziedziny nauk humanistycznych, głównie z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa.

Autorzy artykułów reprezentują krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Connecting Emerging Literary Artists EU (project CELA#2), Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (Bratislava), Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofski fakultet u Splitu.

Andrea Babiarová  w swoim artykule Výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka cez prizmu projektového vyučovania podejmuje problematykę nauczania języka słowackiego jako obcego. Autorka podkreśla potrzebę zapewnienia równowagi między poszczególnymi komponentami: językiem, komunikacją i kulturą, czemu nie zawsze poświęca się należytą uwagę. Jako jedną z metod proponuje nauczanie projektowe, które zachęca uczniów do aktywnego udziału w procesie nauczania i wzbogaca ich wiedzę o kulturze.

Magdalena Baer w artykule Kolokacje werbo-nominalne a czasowniki syntetyczne w języku polskim i chorwackim analizuje się wielowyrazowe jednostki leksykalne i odpowiadające im znaczeniowo czasowniki syntetyczne. Podstawą do analizy są języki polski i chorwacki, w których brak opracowań omawiających problem kolokacji w oparciu o badania porównawcze czy kontrastywne. Podkreśla przy tym, że w nauce języka należy zwrócić uwagę na prawidłowe użycie konstrukcji analitycznych, zgodnie z ich znaczeniem i formą. W nauce przekładu, a następnie w pracy przekładowej ważne jest poprawne wyszukanie pasujących ekwiwalentów, zgodnych często z odpowiednim stylem funkcjonalnym języka.

Doświadczenie „pomiędzy” w tłumaczeniu. O polskich przekładach esejów Draga Jančara Joanny Borowy jest częścią rozprawy doktorskiej autorki. Artykuł jest poświęcony problematyce spotkania dwóch kultur w ramach przekładu esejów słoweńskiego twórcy Draga Jančara na język polski.  Choć teksty Jančara stanowią fuzję horyzontów literackich, kulturowych i społecznych, w przekładzie należy tę wielobarwność zachować, pamiętając, że pełna ekwiwalentyzacja nigdy nie jest możliwa.

Artykuł Ivany Čagalj zatytulowany Narodna solidarnost i sloga u djelima fra Rajmunda Rudeža, fra Josipa Vergilija Perića i don Ilije Ujevića analizuje wybrane teksty polityczne i literackie powstałe w ostatnich dwóch dekadach XIX wieku i na początku XX. Autorka stara się pokazać, jak dyskurs kapłański podążał za rozwojem chorwackiej inteligencji balansując między słowiańską jednością duchową i polityczną a wizją niezależnej i zjednoczonej Chorwacji. Prezentowani autorzy różnią się one poglądami na rozwiązanie kwestii chorwackiej, powiązaniami politycznymi, stopniem zaangażowania, stanowiskiem i funkcją oraz pracują razem nad harmonią wewnętrzną, która wśród bardziej zaangażowanych politycznie obejmowała bunt przeciwko wewnętrznym i zewnętrznym wrogom Chorwacji.

Osobowość i kompetencje nauczycieli szkół podstawowych były tematem badań, które prowadziły autorki z uczelni w Bratysławie – Lucia Ludvigh Cintulová i Libuša Radková. W artykule przedstawiono, w jaki sposób uczniowie szkół podstawowych wyobrażają sobie dobrego nauczyciela i jakie cechy nauczycieli są przez nich doceniane. Nie można oczekiwać, że każdy nauczyciel będzie miał idealną osobowość i zestaw cech pożądanych przez uczniów. Niektóre cechy rekompensują brak innych. Kluczowe aspekty osobowości nauczyciela to: autentyczność, naturalność i pozytywne relacje z uczniami.

Podstawowe cechy spółgłosek w języku chińskim i słowackim poddaje analizie Mária Ištvánová w artykule Komparácia výslovnosti konsonantov v čínštine a slovenčine. W procesie nauki wymowy chińskich spółgłosek należy zwracać większą uwagę na różnice, które mogą sprawiać uczniom problemy, dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniej metody, która umożliwi naukę  poprawnej wymowy tych spółgłosek w języku chińskim, które nie występują w języku ojczystym uczniów.

Zespół autorów: Tea-Tereza Vidović Schreiber i Dodi Malada w artykule Prema Svjetlu odrastanja (priče Stjepana Lice interpretirane pokretom u radu s djecom rane i predškolske dobi)  analizuje  utwory Stjepana Lice i ich rolę w nauczaniu przedszkolnym. Autorzy zwracają uwagę na walor estetyczny i pedagogiczny wybranych opowiadań i możliwość ich interpretacji z wykorzystaniem tańca i ruchu, co pozwala łatwo przybliżyć je dzieciom.  Podkreślają, że w pracy z dziećmi, zwłaszcza najmłodszymi w zakresie nauki języka, ważne jest, aby wychowawcy wykorzystywali utwory literackie bliskie kulturowo przestrzeni, do której przynależymy (przez długi czas były „niedostępne”, zarówno z tendencyjnych powodów politycznych, jak i z powodu być może niedostatecznie aktualnej literatury, która zajmowała się tym tematem w sposób ustrukturyzowany i dogłębny aż do pojawienia się chrześcijańskiego źródła literatury dziecięcej.

Zapraszamy na stronę internetową czasopisma oraz na profil Facebook.
https://hcsjournal.pl/resources/html/cms/MAINPAGE
https://www.facebook.com/HCStudies