Nowe technologie w zakresie energii – konkurs NCBR

Energia odnawialna - zdjęcie ilustracyjne

1 września 2021 r. rozpocznie się nabór wniosków w pierwszym konkursie w programie strategicznym ” Nowe technologie w zakresie energii”.

Cele szczegółowe programu, w które wpisuje się tematyka pierwszego konkursu, to: wzrost potencjału przemysłu energetyki odnawialnej (w tym prosumenckiej), rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej (energetycznej) oraz obniżenie emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców biodegradowalnych oraz produktów odpadowych.

Projekty ma wyróżniać duży potencjał innowacyjny oraz wysoki stopień zaawansowania technologicznego.

Na wsparcie projektów  NCBR przeznacza 377,7 mln zł. Kwota ta została podzielona pomiędzy trzy obszary tematyczne:

  • „Energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu” – 125,9 mln zł,
  • „Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru” – 141,2 mln zł,
  • „Magazyny energii i mikrosieci energetyczne i cieplne” – 110,6 mln zł.

Nabór wniosków rozpocznie się 1 września br. i potrwa do 30 listopada br., do godz. 16.00, w systemie LSI. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja przemysłowo-naukowe, składające się maksymalnie z trzech podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i co najmniej jednej jednostki naukowej. Liderami konsorcjów mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie można przeznaczyć na wykonanie studium wykonalności, realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.

Więcej informacji na stronie NCBR.