Nauka dla Społeczeństwa II – uruchomiony nabór wniosków w programie!

Grupa ludzi

Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło nabór wniosków w programie Nauka dla Społeczeństwa II.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w:

 • budowaniu współpracy między tymi podmiotami i jednostkami a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej lub
 • opracowywaniu i implementacji rozwiązań służących społecznościom lokalnym i regionalnym, lub
 • tworzeniu modeli teoretycznych obejmujących swoim obszarem zagadnienia społeczne.

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu badawczego, którego okres realizacji nie przekracza 36 miesięcy.

Rozpoczęcie realizacji planowanego projektu: 2023 r. lub 2024 r.
Zakończenie realizacji projektu: 2027 r.

Wysokość dofinansowania pojedynczego projektu:  maksymalnie 2 000 000 zł.

Nabór wniosków: 11 kwietnia – 12 maja 2023 r.

Dział Badań Naukowych służy pomocą w technicznych aspektach składania wniosków w elektronicznym systemie Obsługi Strumieni Finansowania MEiN (OSF).

Uczelnia może wnioskować o środki na realizację maksymalnie 3 projektów badawczych. Osoby lub zespoły zainteresowane aplikowaniem w tym programie prosimy o składanie propozycji tematów wraz z krótkim opisem planowanych działań (streszczeniem projektu)  do Działu Badań Naukowych (p. 102 budynek B, dbn@anstar.edu.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2023 r.  (czwartek).

Program obejmuje finansowanie projektów badawczych w następujących obszarach:

Doskonałość naukowa – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów badawczych mających na celu:

 1. Podnoszenie jakości i dążenie do przełomowości badań naukowych (frontier research), w szczególności przez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych i podejmowanie pionierskich prac badawczych w tym zakresie.
 2. Umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć.
 3. Wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej.
 4. Podnoszenie jakości dydaktyki akademickiej.
 5. Identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki.
 6. Kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki.

Nauka dla innowacyjności – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów badawczych mających na celu:

 1. Poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym
 2. Wspieranie procesów innowacyjności oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także know-how związanego z tymi wynikami, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji.
 3. Upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką i innowacyjnością a gospodarką.

Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów badawczych mających na celu:

 1. Rozwój nauk humanistycznych oraz stymulowanie i promowanie innowacyjnych badań humanistycznych.
 2. Rozwój i promowanie badań interdyscyplinarnych w obszarze humanistyki.
 3. Wykorzystanie humanistyki do rozwoju innych obszarów nauki, a także kultury, edukacji, gospodarki i społeczeństwa.
 4. Badanie oraz promowanie idei polskości w historii, kulturze i myśli politycznej.
 5. Prowadzenie badań w zakresie tożsamości narodowej (kulturowej) na rzecz trwałości polskiej tradycji narodowej.
 6. Badanie oraz promowanie polskich tradycji regionalnych i narodowych, a także postaw patriotycznych.
 7. Badanie oraz popularyzację regionalnych i narodowych źródeł kultury polskiej (w tym literatury, sztuki, muzyki i myśli filozoficznej) w kraju i za granicą.
 8. Prowadzenie badań nad polskim muzealnictwem i miejscami pamięci narodowej w kraju i za granicą.

Kultura fizyczna dla aktywnego i zdrowego społeczeństwa – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów badawczych mających na celu:

 1. Monitorowanie, wspomaganie i promowanie rozwoju fizycznego, sprawności i aktywności fizycznej społeczeństwa.
 2. Opracowywanie i implementację innowacyjnych metod, form i środków aktywizacji ruchowej oraz treningu osób w różnym wieku.
 3. Prowadzenie badań o zasadniczym znaczeniu dla:
  • rozwoju sportu akademickiego, w tym jego promocji, lub
  • aktywizacji ruchowej i rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami.
 4. Identyfikację osób utalentowanych ruchowo, posiadających predyspozycje do szkolenia sportowego.
 5. Badanie genetycznych i środowiskowych uwarunkowań sprawności fizycznej osób w różnym wieku.
 6. Profilaktykę urazów w wychowaniu fizycznym i sporcie.

Szczegóły programu dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-dla-spoleczenstwa-ii.