Bekker NAWA – staże zagraniczne dla nauczycieli akademickich

Naukowiec z próbką krwi
Obraz autorstwa DCStudio na Freepik

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór wniosków w programie Bekker NAWA.

Celem Programu jest wsparcie doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich z polskich instytucji nauki i szkolnictwa wyższego w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez finansowanie wyjazdów do uznanych ośrodków badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program oferuje stypendystom m.in. możliwość odbycia stażu naukowego, realizacji prac badawczych w zespołach międzynarodowych czy pozyskania materiałów do pracy naukowej.

Program otwarty jest dla nauczycieli akademickich reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nie ma ograniczeń odnoszących się do wieku wnioskodawców, nie ma także ograniczeń dotyczących krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące.

O udział w Programie może ubiegać się:

 1. Osoba nieposiadająca stopnia doktora, która:
  • w chwili składania wniosku posiada otwarty przewód doktorski (nie dłużej niż 5 lat w dniu złożenia wniosku) lub wszczęte postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora;
  • jest zatrudniona na stanowisku badawczo-dydaktycznym w uczelni;
 2.  Naukowiec lub nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, którego podstawowym miejscem zatrudnienia (w momencie złożenia aplikacji) jest uczelnia.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 31 maja 2023 roku godz. 15:00:00 zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski.

Ramy czasowe projektu:

 • od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego Naukowca;
 • od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych Wnioskodawców, w tym Doktorantów.

W ramach Programu uprawnione są działania polegające na:

 • prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery;
 • pozyskaniu materiałów do pracy naukowej lub publikacji;
 • odbyciu stażu podoktorskiego;
 • w przypadku doktorantów realizacji części kształcenia;
 • oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – inne formy aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Wniosek może objąć jedno lub kilka działań. We wniosku należy uwzględnić cele, znaczenie dla rozwoju kariery i dyscypliny naukowej, korzyści dla jednostki macierzystej oraz uzasadnić wybór ośrodka goszczącego dla planowanych działań.

Szczegółowe informacje dotyczące programu i warunków udziału w nim na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera/ogloszenie.