MINIATURA 8 – środki na przygotowanie projektu badawczego – kolejna edycja konkursu NCN

Naukowcy - zdjęcie ilustracyjne

Trwa nabór wniosków w konkursie Narodowego Centrum Nauki pod nazwą Miniatura 8.  Środki w tym konkursie mogą być przeznaczone na  badania wstępne/pilotażowe, kwerendy, staż naukowy, wyjazd badawczy lub konsultacyjny.

Celem konkursu  jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, a także innych konkursach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Termin naboru wniosków: 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. do godz. 16:00.
(Uwaga: Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w konkursie.)

Wysokość dofinansowania pojedynczego projektu: 5000 do 50 000 zł

Okres realizacji: do 12 miesięcy

Kto może złożyć wniosek?

Podmiotem uprawnionym do wnioskowania jest Uczelnia.

Kto może realizować projekt?

Warunkiem złożenia wniosku jest:

  • uzyskanie stopnia doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r.;
  • posiadanie co najmniej jednej opublikowanej pracy lub co najmniej jednego dokonania artystycznego lub artystyczno-naukowego;
  • zatrudnienie w podmiocie wnioskującym na podstawie umowy o pracę

Osoba realizująca projekt nie może być:

  • beneficjentem projektów badawczych finansowanych przez NCN;
  • wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie NCN;
  • laureatem konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA)

Pula środków przeznaczonych na realizację działań w ramach konkursu to 20 mln zł.

Ważne! Środki finansowe przeznaczone na realizację działań w konkursie są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w konkursie jest to, że wniosek mieści się w puli dostępnych środków na dany miesiąc.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF, dostępnego pod adresem www.osf.opi.org.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami udziału w konkursie Miniatura 7, dostępnymi na stronie NCN.

Informacji i pomocy w przygotowaniu wniosku udziela Dział Badań Naukowych, tel. 14 63 16 592, dbn@atar.edu.pl.