Harmonogram konkursów Narodowego Centrum Nauki (NCN) na 2024 rok

Kalendarz

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem naboru wniosków i wcześniejsze zaplanowanie działań związanych z aplikowaniem o środki na badania naukowe. Już w pierwszej połowie 2024 r. należy planować badania, które będą finansowane w 2025 r.!

Rodzaj konkursu Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu
MINIATURA 8
konkurs na działania naukowe
1 lutego 2024 31 lipca 2024 nabór ciągły do wyczerpania puli środków
OPUS 27
konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców
15 marca 2024 17 czerwca 2024 grudzień 2024
OPUS 28
konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców
16 września 2024 16 grudnia 2024 czerwiec 2025
PRELUDIUM 23
konkurs na projekty realizowane przez osoby, które nie posiadają stopnia doktora
15 marca 2024 17 czerwca 2024 grudzień 2024
SONATA BIS 14
konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień lub tytuł naukowy (stopień doktora uzyskany w okresie 5-12 lat przed rokiem złożenia wniosku)
17 czerwca 2024 17 września 2024 marzec 2025
MAESTRO 16
konkurs na projekty badawcze prowadzone przez doświadczonych naukowców, obejmujące badania naukowe: pionierskie (w tym interdyscyplinarne), ważne dla rozwoju nauki, których efektem mogą być odkrycia naukowe
17 czerwca 2024 17 września 2024 marzec 2025
SONATA 20
konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby ze stopniem doktora, uzyskanym w okresie 2-7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem
16 września 2024 16 grudnia 2024 czerwiec 2025
SONATINA 9
konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby ze stopniem doktora uzyskanym do 3 lat przed złożeniem wniosku; celem konkursu jest wsparcie młodych badaczy poprzez stworzenie im możliwości zatrudnienia i realizacji stażu zagranicznego
16 grudnia 2024 17 marca 2025 wrzesień 2025
Weave-UNISONO
konkurs umożliwia badaczom współpracę międzynarodową w wymiarze i formie uznanych przez nich samych za najbardziej odpowiednie dla realizacji danego programu badań
nabór ciągły w trakcie 2024 r., w terminach wynikających z harmonogramów obowiązujących w agencjach wiodących wyniki ogłaszane sukcesywnie, zgodnie z terminami decyzji podejmowanych przez agencje wiodące
IMPRESS-U
konkurs skierowany jest do zespołów badawczych z Polski, które z zespołami badawczymi z Ukrainy i Stanów Zjednoczonych (opcjonalnie również z Litwy, Łotwy i/lub Estonii) zaplanują realizację badań w ramach wspólnego projektu.
nabór ciągły od 2023 r. 31 grudnia 2025 (lub do czasu wyczerpania puli dostępnych środków) wyniki ogłaszane do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku krajowego

Uwaga! W harmonogramie nie zostały ujęte konkursy wielostronne ogłaszane przez międzynarodowe sieci agencji finansujących badania naukowe, których NCN jest członkiem. Ogłoszenia o tych konkursach oraz ich zapowiedzi umieszczane są na stronach internetowych NCN w trakcie całego roku, zgodnie z decyzjami podejmowanymi przez uczestniczące w nich agencje.

Pełny harmonogram konkursów i informacje o programach na stronie NCN.