Kształcenie na potrzeby branż kluczowych

Baner - Ksztalcenie dla branż

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs „Kształcenie na potrzeby branż kluczowych”, prowadzony w ramach programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego.

Celem konkursu  – skierowanego do uczelni – jest pobudzanie rozwoju kierunków studiów kształcących kadry pod kątem zapotrzebowania wybranych branż istotnych dla rozwoju gospodarki, takich jak: energetyka odnawialna, rolnictwo i przemysł spożywczy, przemysł lotniczo-kosmiczny oraz transport.

Nabór wniosków: 15 maja – 10 lipca 2023 r.

Pula środków: 200 mln zł

Wnioskodawcą w konkursie może być uczelnia. Projekt obowiązkowo musi obejmować realizację następujących elementów:

  • tworzenie nowych lub modyfikację istniejących programów kształcenia we współpracy z pracodawcami, praktykami lub podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu społeczno-gospodarczym z branż: energetyka odnawialna, rolnictwo i przemysł spożywczy, przemysł lotniczo-kosmiczny, transport);
  • realizację dodatkowych elementów kształcenia, w tym elementów praktycznych, podnoszących kompetencje studentów, np. staże, kursy/szkolenia, wizyty studyjne, zajęcia dodatkowe prowadzone przez praktyków;
  • realizację działań zmierzających do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki;
  • rozwój kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia.

Więcej informacji na stronie NCBR.