Kategoria A dla sztuk plastycznych i B dla automatyki, elektroniki i elektrotechniki!

Ewaluacja - zdjęcie ilustracyjne

Z ogromną satysfakcją informujemy, że  w wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021, decyzją Ministra Edukacji i Nauki,  Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie uzyskała kategorię A w ramach dyscypliny naukowej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz kategorię B w ramach dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika.

– Wyniki ewaluacji to rezultat kilkuletniej pracy zespołów pracowników z Wydziału Sztuki oraz Wydziału Politechnicznego, którym serdecznie gratulujemy – mówi Lidia Matuszewska, pracownik Działu Badań Naukowych. Decyzja Ministra Edukacji i Nauki o przyznaniu Uczelni kategorii naukowych w zgłoszonych do oceny dyscyplinach potwierdza wysoki poziom prowadzonych w Uczelni prac naukowych i artystycznych, a uzyskany rezultat – zwłaszcza bardzo wysoka kategoria A dla dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki – cieszy tym bardziej, że Uczelnia po raz pierwszy przystąpiła do ewaluacji i mogła zgłosić do oceny tylko osiągnięcia z lat 2018-2021, a nie, jak inne jednostki naukowe, z lat 2017-2021 – dodaje.

Ewaluacja jest prowadzona co 4 lata, w obrębie dyscyplin naukowych i artystycznych (przyjęty w ostatniej ocenie okres pięcioletni był spowodowany pandemią COVID-19). W wyniku przeprowadzonej ewaluacji  uczelnie uzyskują kategorie naukowe (A+, A, B+, B, C) w ocenianych dyscyplinach, co umożliwia ubieganie się o środki finansowe na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego.

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie jest uczelnią zawodową prowadzącą kształcenie praktyczne i nie podlega obowiązkowi ewaluacji, jednak Rektor Uczelni, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni, biorąc pod uwagę osiągnięcia naukowe pracowników, zdecydowała się wystąpić z wnioskiem o ocenę działalności naukowej w ramach dwóch, wybranych dyscyplin.

Ewaluacja prowadzona jest w trzech obszarach:

  1. Kryterium I – poziom naukowy prowadzonej działalności naukowej (w tym również w zakresie działalności artystycznej).
  2. Kryterium II – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych.
  3. Kryterium III – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Dla różnych dziedzin wiedzy przyjęto różne wagi poszczególnych kryteriów oceny.

W kryterium pierwszym w ramach obydwu dyscyplin pracownicy ANS w Tarnowie uzyskali znacznie więcej punktów, niż minimum określone dla jednostek referencyjnych określonych dla uzyskanych kategorii:

  • w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki – 317,66 pkt przy wartości referencyjnej 281,648 pkt dla jednostki kategorii A;
  • w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika – 177,61 pkt przy wartości referencyjnej 141,856 pkt dla jednostki kategorii B.

Gratulujemy zespołom pracowników badawczo-dydaktycznych i ich koordynatorom!