Regulamin wyboru zgłoszeń patentowych celem pozyskania dofinansowania ochrony patentowej wynalazku z wykorzystaniem dofinansowania Funduszy Norweskich oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Wstęp

Regulamin określa zasady wyboru zgłoszeń patentowych celem pozyskania dofinansowania ochrony patentowej wynalazku w ramach projektu „Tarnów – Nowe Spojrzenie” dofinansowanego z Funduszy Norweskich oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

I. Zasady ogólne

§ 1

 1. Wnioskodawcą ubiegającym się o wybór do dofinansowania ochrony patentowej może być pracownik Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.
 2. Wnioskowana ochrona prawna dotyczy wyłącznie projektów, których realizacja odbyła się z wykorzystaniem potencjału Uczelni, w ramach obowiązków pracowniczych.

II. Kryteria przydziału środków

§ 2

 1. Wniosek zawierający wymagane informacje zawarte w § 3 należy złożyć w sekretariacie Prorektora ds. Nauki i Rozwoju do dnia 28 października 2022 r.
 2. Poprawnie uzupełnione wnioski oceniane zostaną przez Komisję Konkursową w składzie:
  1) Prorektor ds. Nauki i Rozwoju lub jego pełnomocnik w Tarnowie,
  2) Dziekani Wydziałów ANS w Tarnowie,
  3) Dyrektor Centrum Transferu Technologii,
  4) Koordynatorzy zespołów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin.
 3. Po przeprowadzeniu merytorycznej oceny wniosków, Komisja może zdecydować o powołaniu recenzentów pomocniczych, celem dodatkowego zaopiniowania wniosku, przy czym powołany recenzent może uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Konkursowej z głosem doradczym.
 4. Decyzje o przyznaniu punktacji zapadają bezwzględną większością głosów.
 5. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.
 6. Członkiem Komisji Konkursowej nie może być wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dofinansowania lub będący wykonawcą lub podwykonawcą projektu.
 7. O rozstrzygnięciu Komisji Konkursowej wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.
 8. Wnioskodawca, może zrezygnować z realizacji projektu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7. W takiej sytuacji, Komisja Konkursowa może zdecydować o wyborze kolejnego najlepiej ocenionego wniosku według listy rankingowej.

§ 3

 1. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:
  1) nazwa zgłaszanego wynalazku,
  2) opisanie możliwego wpływu gospodarczo-społecznego wynalazku,
  3) opis wynalazku,
  4) opisanie możliwości przyszłej komercjalizacji wynalazku,
  5) dodatkowe informacje związane z przynależnością do zespołu badawczego.
 2. Szczegółowe zasady oceny wniosków określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

III. Zasady rozliczania i sprawozdawczości

§ 4

 1. Końcowa umowa pomiędzy wnioskodawcą/ami a Akademią Nauk Stosowanych w Tarnowie zostanie zawarta po pozytywnej ocenie przez Kancelarię Patentową.
 2. Kwestie dotyczące praw własności intelektualnej w całości regulowane są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Załącznik: