Regulamin zasad przyznawania finansowania na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników ANS w Tarnowie

(Regulamin wprowadzony Zarządzeniem nr 36/2021 Rektora PWSZ w Tarnowie z dn. 24 maja 2021 r.)

§ 1

 1. Regulamin określa zasady i tryb podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników PWSZ w Tarnowie.
 2. W każdym roku kalendarzowym tworzony jest w budżecie Uczelni fundusz przeznaczony na dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.
 3. Rektor może zawiesić dofinansowanie ze względu na wyczerpanie środków.
 4. W sytuacji zawieszenia dofinansowania ze względu na wyczerpanie środków, wnioski pracowników, którzy nie otrzymali w danym roku dofinansowania, a spełniają wymogi, żeby je otrzymać będą rozpatrywane w przyszłym roku kalendarzowym w pierwszej kolejności.
 5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych może odbywać się poprzez uczestnictwo m.in. w:
  a) studiach podyplomowych,
  b) szkoleniach,
  c) kursach,
  d) studiach wyższych,
  e) warsztatach,
  f) seminariach,
  g) egzaminach umożliwiających uzyskanie dokumentów potwierdzających umiejętności, kompetencje lub uprawnienia zawodowe.
 6. Katalog form wskazanych w ust. 5 jest katalogiem otwartym.
 7. Uczelnia może z własnej inicjatywy skierować pracownika do udziału w szkoleniu organizowanym przez podmioty zewnętrzne, finansując w całości koszty z tym związane.

§ 2

 1. Wnioski o przyznanie środków na finansowanie kosztów na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników przyjmowane są przez cały rok kalendarzowy (załącznik nr 1) w Sekretariacie Prorektora ds. Nauki i Rozwoju.
 2. Zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego wniosek wraz z adnotacją Działu Spraw Osobowych o braku przeciwwskazań formalno-prawnych do starania się o przyznanie środków należy złożyć w Sekretariacie Prorektora ds. Nauki i Rozwoju, który następnie jest przekazywany do Rektoratu.
 3. Każdy wniosek zostaje wprowadzony do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez Sekretariat Prorektora ds. Nauki i Rozwoju.
 4. Decyzję w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach określonych par. 1 ust. 5 wyraża Prorektor ds. Nauki i Rozwoju.

§ 3

 1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych powinno łączyć się z zakresem obowiązków danego pracownika. Wiedza zdobyta w wyniku podnoszenia kwalifikacji, powinna być niezbędna lub co najmniej przydatna na zajmowanym przez pracownika stanowisku.
 2. Prorektor podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na podnoszenie kwalifikacji przez pracownika bierze pod uwagę:
  a) jakość świadczonej pracy;
  b) potrzeby jednostki organizacyjnej pracownika;
  c) dotychczasowe kwalifikacje pracownika;
  d) możliwości finansowe Uczelni.
 3. Uzyskanie przez pracownika zgody na podnoszenie kwalifikacji wymaga spełnienia następujących warunków:
  a) zatrudnienia w wymiarze minimum 1/2 etatu na czas nieokreślony;
  b) stażu pracy – minimum 1 rok;
  c) zakresu podnoszonych kompetencji w formach określonych w § 1 ust. 5 powinien być zgodny z zadaniami określonymi w zakresie czynności pracownika – w uzasadnionych przypadkach Prorektor może zadecydować inaczej;
  d) otrzymania pozytywnej opinii od bezpośredniego przełożonego pracownika o celowości podnoszenia kwalifikacji zawodowych w tej formie.

§ 4

 1. Pracownik składa zaopiniowany przez  bezpośredniego przełożonego wniosek w Sekretariacie Prorektora ds. Nauki i Rozwoju.
 2. Do wniosku powinny być dołączone:
  a) oferta organizatora zawierająca program wybranej formy podnoszenia kwalifikacji;
  b) informacja o rodzaju i wysokości opłat.
 3. Otrzymane dofinansowanie może być przeznaczone na pokrycie kosztów dotyczących m.in.:
  a) opłaty za studia,
  b) opłaty rekrutacyjnej,
  c) przejazdu,
  d) delegacji,
  e) noclegu.

§ 5

 1. Decyzja dotycząca wniosku jest przekazywana telefonicznie lub e-mailowo przez Sekretariat Prorektora ds. Nauki i Rozwoju na numer telefonu/adres e-mailowy wskazany przez wnioskodawcę we wniosku.
 2. Oryginał wniosku zostaje przekazany wnioskodawcy i stanowi podstawę do rozliczenia finansowego.
 3. W zależności od formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych zostanie podpisana umowa z pracownikiem, która określa wzajemne prawa i obowiązki Uczelni i pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe. Decyzję o podpisaniu umowy podejmuje Rektor w porozumieniu z Prorektorem ds. Nauki i Rozwoju. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
 4. Egzemplarz podpisanej umowy, o której mowa w ust. 3 przekazywany jest do Działu Spraw Osobowych.

§ 6

 1. Otrzymane dofinansowanie należy rozliczyć zgodnie z procedurami, które obowiązują w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.
 2. Wnioskodawca, który otrzymał dofinansowanie odpowiada za dostarczenie odpowiednich dokumentów koniecznych do dokonania rozliczenia (wykaz dokumentów potrzebnych do rozliczenia zostanie uszczegółowiony w umowie z danym pracownikiem).
 3. Pracownik, który nie ukończył dofinasowanej formy podnoszenia kwalifikacji z przyczyn od siebie zależnych, nie może składać wniosku przez rok, licząc od daty złożenia wniosku (z wyłączeniem kursów/szkoleń obowiązkowych) oraz dokonuje zwrotu wykorzystanego dofinansowania.
 4. Zwrot dofinansowania następuje na zasadach określonych w umowie zawartej z pracownikiem.

§ 7

 1. Pracownik, który otrzymuje dofinansowanie jest zobowiązany:
  a) do podpisania umowy z Pracodawcą, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu;
  b) do niezwłocznego przekazania faktury dotyczącej odpłatności za podnoszenie kwalifikacji do Kwestury Uczelni;
  c) dostarczenia dokumentów potwierdzających podniesienie kwalifikacji do Działu Spraw Osobowych celem umieszczenia ich w aktach osobowych pracownika.

Załączniki

 1. Załącznik 1 – wzór wniosku (PDF 41 KB)
 2. Załącznik 2 – wzór umowy (PDF 47 KB)