Regulamin przyznawania nagrody Rektora za indywidualne osiągnięcia naukowe dla Młodego Naukowca PWSZ w Tarnowie

(Wprowadzony Zarządzeniem nr 20/2021 Rektora PWSZ w Tarnowie z dn. 26 kwietnia 2021 r.)

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne ma charakter nagrody indywidualnej i przyznawana jest przez Rektora PWSZ w Tarnowie nauczycielom akademickim raz w roku z okazji Święta Uczelni.
 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
  1) Rektor – jako Przewodniczący,
  2) Prorektor ds. Nauki i Rozwoju,
  3) Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki,
  4) Członek Komisji ds. Ewaluacji Naukowej Uczelni, wyznaczony przez Przewodniczącego,
  5) Dziekani wydziałów PWSZ w Tarnowie.
 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 2

 1. W konkursie mogą brać udział kandydaci, którzy w roku udziału w konkursie kończą nie więcej niż 35 lat, spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na I miejscu pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej jednego roku kalendarzowego poprzedzającego zgłoszenie.
 2. Zainteresowani wskazani w ust. 1 samodzielnie dokonują zgłoszenia do konkursu (załącznik nr 1) do Dziekana wydziału, w którym są zatrudnieni celem zaopiniowania.
 3. Każdy kandydat składa do wniosku następujący załącznik:
  a) opis osiągnięć naukowych lub artystycznych kandydata w okresie 5 lat poprzedzających zgłoszenie.

§ 3

W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci poprzednich edycji konkursów na „Młodego Naukowca” PWSZ w Tarnowie.

II. Przebieg konkursu

§ 4

 1. Przebieg konkursu jest następujący:
  a) kandydatury należy zgłaszać nie później niż do 4 maja do właściwego dziekana wydziału PWSZ w Tarnowie,
  b) Dziekani wydziałów przekazują kompletne wnioski kandydatów do Prorektora ds. Nauki i Rozwoju w terminie do dnia 7 maja każdego roku kalendarzowego.
 2. Rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Komisja do 14 maja roku kalendarzowego.

III. Laureaci konkursu

§ 5

 1. Laureatem Konkursu zostaje kandydat, który uzyskał najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich kandydatów. W przypadku, gdy dwóch kandydatów uzyskało równą liczbę punktów, decydujący głos ma Przewodniczący Komisji.
 2. Laureat Nagrody otrzymuje dyplom stwierdzający przyznanie nagrody oraz nagrodę pieniężną, której wysokość określa Rektor. Nagroda zostaje wręczona laureatowi na Uroczystym Senacie w dniu Święta Uczelni.
 3. Laureat konkursu wygłasza okolicznościowy wykład w dniu Święta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.
 4. Jeśli przedstawiony w konkursie dorobek naukowy lub artystyczny kandydatów oceniony zostanie przez Komisję jako niewystarczający, komisja może nie przyznać nagrody w danym roku.

Załączniki:

 1. Zgłoszenie konkursowe (doc 50 kB)
  Zgłoszenie konkursowe (pdf 305 kB)