Regulamin przyznawania nagrody Rektora za indywidualne osiągnięcia naukowe dla Młodego Naukowca ANS w Tarnowie

(Wprowadzony Zarządzeniem nr 33/2023 Rektora PWSZ w Tarnowie z dn. 15 marca 2022 r.)

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne ma charakter nagrody indywidualnej i jest
  przyznawana przez Rektora ANS w Tarnowie nauczycielom akademickim raz w roku z okazji
  Święta Uczelni.
 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
  1) Rektor – jako Przewodniczący,
  2) Prorektor ds. Nauki i Rozwoju,
  3) Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki,
  4) Członek Komisji ds. Ewaluacji Naukowej Uczelni, wyznaczony przez Przewodniczącego,
  5) Dziekani wydziałów ANS w Tarnowie.
 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 2

 1. W konkursie mogą brać udział kandydaci, którzy w roku udziału w konkursie kończą nie więcej niż
  35 lat, spośród nauczycieli akademickich, dla których ANS w Tarnowie jest podstawowym
  miejscem pracy, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej jednego
  roku kalendarzowego poprzedzającego zgłoszenie.
 2. Pracownik zainteresowany udziałem w konkursie, spełniający warunki, o których mowa w ust. 1,
  samodzielnie dokonuje zgłoszenia do konkursu (załącznik nr 1) do dziekana wydziału, w którym
  jest zatrudniony, w celu uzyskania jego opinii.
 3. Kandydat dokonujący zgłoszenia podaje we wniosku opis osiągnięć naukowych lub artystycznych
  uzyskanych w okresie 5 lat poprzedzających zgłoszenie.

§ 3

W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci poprzednich edycji konkursów o nagrodę Rektora za
indywidualne osiągnięcia naukowe dla Młodego Naukowca ANS w Tarnowie.

II. Przebieg konkursu

§ 4

 1. Przebieg konkursu jest następujący:
  1) kandydatury należy zgłaszać w terminie do 25 marca do dziekana właściwego wydziału;
  2) dziekani wydziałów w terminie do dnia 31 marca przekazują kompletne wnioski kandydatów
  wraz z opinią do Prorektora ds. Nauki i Rozwoju.
 2. Rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Komisja Konkursowa do 30 kwietnia roku, w którym został
  złożony wniosek.

III. Laureaci konkursu

§ 5

 1. Laureatem Konkursu zostaje kandydat, który uzyskał najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich kandydatów. W przypadku, gdy dwóch kandydatów uzyskało równą liczbę punktów, decydujący głos ma Przewodniczący Komisji.
 2. Laureat Nagrody otrzymuje dyplom stwierdzający przyznanie nagrody oraz nagrodę pieniężną, której wysokość określa Rektor. Nagroda zostaje wręczona laureatowi na Uroczystym Senacie w dniu Święta Uczelni.
 3. Laureat konkursu wygłasza okolicznościowy wykład w dniu Święta Akademii Nauk Stosowanych
  w Tarnowie.
 4. Jeśli przedstawiony w konkursie dorobek naukowy lub artystyczny kandydatów oceniony zostanie przez Komisję jako niewystarczający, komisja może nie przyznać nagrody w danym roku.

Załącznik nr 1

 1. Zgłoszenie konkursowe (DOC 98 kB; PDF 332 KB)