Nowy wykaz czasopism punktowanych!

Czasopisma 2 - zdjęcie ilustracyjne

W dniu 9 lutego 2021 r. Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) opublikował nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Nowy wykaz obejmuje 31433 czasopisma oraz 1638 recenzowanych materiałów naukowych. W wykazie ujęto czasopisma, które są indeksowane w bazach referencyjnych: Web of Science, Scopus czy ERIH+.  Do wykazu wprowadzono nowe tytuły, dokonano zmiany (podwyższenia) punktacji przyznawanej za publikacje w niektórych periodykach.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowym wykazem i sprawdzenia, czy wprowadzone zmiany wpłynęły na punktację Państwa dorobku. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (§ 35 pkt 1), punktację  za artykuły, które ukazały się w latach 2019–2021 w najbliższej ewaluacji, planowanej w 2022 r., ustala się zgodnie z ostatnim, opublikowanym przez Ministra wykazem.

Zobacz Komunikat MEN