Nabór uzupełniających do PKA – kadencja 2020-2023

Dokumenty - ilustracyjne

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór uzupełniający do Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2020-2023. Uczelnie mogą przesyłać zgłoszenia kandydatów do 19 marca 2021 r.

Członkiem Komisji może być osoba, która:

 • ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej,
 • posiada co najmniej stopień doktora i osiągnięcia dydaktyczne, a w przypadku kandydata zgłoszonego przez organizację pracodawców – wykształcenie wyższe,
 • nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie była karana karą dyscyplinarną,
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.

Członkiem Komisji nie może być: członek Komisji Ewaluacji Nauki, założyciel uczelni niepublicznej, rektor, członek rady uczelni, pracownik Biura PKA.

Zgodnie z art. 251 ust. 4  ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Kandydatów na członków PKA mogą zgłaszać uczelnie, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwana dalej „RGNiSW”, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, prezydium PKA, PSRP, ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców.

Nauczyciele akademiccy, którzy chcieliby, aby ich kandydatury zostały wzięte pod uwagę w ewentualnym zgłoszeniu dokonanym przez Uczelnię, proszeni są o kontakt z Rektoratem i złożenie karty informacyjnej w terminie do 20 lutego 2021 r.  Przypominamy, że kandydatura pracownika musi być pozytywnie zaopiniowana przez Senat Uczelni (uczelnia ma obowiązek przedstawić uzasadnienie zgłaszanej kandydatury).

Do zadań Polskiej Komisji Akredytacyjnej należy (art. 258 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce):

 • wyrażanie opinii w sprawie wpisu uczelni niepublicznej do ewidencji;
 • wyrażanie opinii w sprawie spełnienia warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz związku studiów ze strategią uczelni;
 • przeprowadzanie oceny programowej;
 • przeprowadzanie oceny kompleksowej;
 • prowadzenie działalności analitycznej, szkoleniowej oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie jakości kształcenia;
 • współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze szkolnictwa wyższego;
 • wydawanie opinii w innych sprawach przedstawionych przez ministra.

Dokumenty

 • Karta_informacyjna (wypełnia kandydat na członka Komisji);
 • Załącznik_nr_1 – oświadczenie potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do objęcia funkcji członka Komisji;
 • Załącznik _nr_2 – oświadczenie kandydata w sprawie wyrażenia zgody na kandydowanie na członka Komisji;
 • Załącznik_nr_3 – oświadczenie kandydata w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.