Agnieszka Jankowicz-Szymańska uzyskała stopień doktora habilitowanego

Rada Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego
w Krakowie w dniu 21 marca 2018 roku, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji
habilitacyjnej oraz recenzjami dorobku naukowego podęła Uchwałę o nadaniu dr Agnieszce
Jankowicz-Szymańskiej stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk o kulturze fizycznej.
Podstawą osiągnięcia stopnia naukowego był monotematyczny cykl publikacji objętych
wspólnym tytułem: Czynniki determinujące kształtowanie się wysklepienia stóp.