Seminarium – 19 lutego 2018 r.

dr inż. Tomasz Bardel 
Czy Tarnów ma grunty korzystne pod zabudowę ?

Gdzie w Tarnowie można spotkać grunty sprzed ponad 10 milionów lat i jaka była rzeźba tego regionu przed zlodowaceniem? Czy warunki gruntowe mają wpływ na lokalizację historycznych i współczesnych budowli Tarnowa?
Znajomość budowy geologicznej, w tym genezy, litologii i warunków zalegania osadów oparta o analizę kilku tysięcy otworów wiertniczych pozwala odpowiedzieć na te pytania, a nadto umożli wiła zobrazowanie na mapach terenów o odmiennej przydatności budowlanej miasta Tarnowa.
Nieprzewidziane dodatkowe koszty ponoszone w trakcie budowy oraz wydłużenie czasu realizacji inwestycji w największym stopniu wynikają z braku lub z nieodpowiedniego rozpoznania podłoża posadowienia. Regionalna charakterystyka gruntów Tarnowa może posłużyć dla planistycznych zamierzeń zagospodarowania terenów miejskich, jak również będzie bardzo pomocna dla wstępnego określenia możliwości zabudowy dla konkretnych obiektów.