Granty Narodowego Centrum Nauki (NCN)

Otwarte konkursy

OPUS 20 + LAP

Otwarty dla wszystkich naukowców, na wszystkich etapach kariery
Finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej oraz przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Budżet konkursu: 450 mln zł
Termin zakończenia składania wniosków w systemie ZSUN/OSF: 15 grudnia 2020 r. godz. 16:00.
Ogłoszenie o konkursie

SONATA 16

Otwarty dla osób ze stopniem naukowym doktora.
Finansowanie projektów badawczych obejmujących badania podstawowe, trwające 12, 24 lub 36 miesięcy, realizowane przez naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Budżet konkursu: 100 mln zł.
Termin zakończenia składania wniosków w systemie ZSUN/OSF: 15 grudnia 2020 r., godz. 16:00.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2021 r.
Ogłoszenie o konkursie

BEETHOVEN CLASSIC 4

Konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie
W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w ramach polsko-niemieckich projektów badawczych w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4 wynosi 10 mln zł.
Termin zakończenia składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 15 grudnia 2020 r., godz. 16:00.
Ogłoszenie o konkursie


Zapowiadane konkursy

SONATINA 5

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez młodych badaczy. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez umożliwienie pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz zdobycia wiedzy i doświadczenia w trakcie realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Planowany termin składania wniosków: 15 grudnia 2020 – 31 marca 2021


Harmonogram konkursów na stronie NCN