Granty Narodowego Centrum Nauki (NCN)

Otwarte konkursy

TANGO V

Celem konkursu jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych szczególnie:

  • określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych,
  • wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych.

Projekty będą w całości finansowane przez NCBR.

Budżet konkursu: 30 mln zł
Rozpoczęcie naboru wniosków: 1 lutego 2021 r.
Termin zakończenia naboru wniosków w systemie ZSUN/OSF: 30 czerwca 2021 r. godz. 16:00 w podziale na rundy:

  • I – 1 lutego do 30 kwietnia 2021 r.
  • II – 1 maja do 30 czerwca 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do końca lutego 2022 r.

Ogłoszenie o konkursie

OPUS 21

Otwarty dla wszystkich naukowców, na wszystkich etapach kariery.
Finansowanie projektów badawczych realizowanych:

  • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych
  • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych
  • bez udziału partnerów zagranicznych

Budżet konkursu: 400 mln zł
Czas trwania projektu: 12, 24, 36 lub 48 miesięcy.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 15 marca 2021 r.
Termin zakończenia naboru wniosków w systemie ZSUN/OSF: 15 czerwca 2021 r. godz. 16:00.
Rozstrzygnięcie konkursu: grudzień 2021 r.
Ogłoszenie o konkursie

PRELUDIUM 20

Otwarty dla  naukowców nieposiadających stopnia doktora. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Budżet konkursu: 30 mln zł
Czas trwania projektu: 12, 24 lub 36 miesięcy.
Wysokość grantu – maksymalnie 70 000, 140 000 lub 210 tys. zł (odpowiednio do okresu realizacji projektu)
Rozpoczęcie naboru wniosków: 15 marca 2021 r.
Termin zakończenia naboru wniosków w systemie ZSUN/OSF: 15 czerwca 2021 r. godz. 16:00.
Rozstrzygnięcie konkursu: grudzień 2021 r.
Ogłoszenie o konkursie

WEAVE-UNISONO

Konkurs Weave-UNISONO jest skierowany do zespołów badawczych z Polski, które wspólnie z zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii   wystąpią z wnioskami o finansowanie projektów badawczych do NCN oraz do jednej (w przypadku projektów dwustronnych) lub dwóch (w przypadku projektów trójstronnych) właściwych ze względu na kraj instytucji partnerskich, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF. Projekty mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauk.

Wspólny projekt musi zawierać spójne programy badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej. Od każdego z partnerów oczekuje się znaczącego wkładu w projekt, w tym zaangażowania w obowiązki organizacyjne.

Budżet konkursu: 30 mln zł
Rozpoczęcie naboru wniosków: styczeń 2021 r. – nabór ciągły
Termin zakończenia naboru wniosków: zgodnie z wymogami agencji wiodącej.
Rozstrzygnięcie konkursu: pierwsze wyniki – druga połowa 2021 r.
Ogłoszenie o konkursie

MINIATURA 5

Konkurs ma na celu finansowanie pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację pojedynczego projektu. O  środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;

Budżet konkursu: 15 mln zł
Czas trwania projektu: 12 miesięcy.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 5 maja 2021 r.
Termin zakończenia naboru wniosków: 30 września 2021 r.
Ogłoszenie o konkursie

 


Zapowiadane konkursy

SONATA BIS 11

Konkurs na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być naukowiec, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. W ramach projektu powołany powinien zostać nowy zespół badawczy, prowadzący badania naukowe o charakterze podstawowym. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla członków nowego zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków: 15 czerwca 2021 r.
Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 15 września 2021 r.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2022 r.

MAESTRO 13

Konkurs dla doświadczonych naukowców, umożliwiający finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe. W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków: 15 czerwca 2021 r.
Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 15 września 2021 r.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2022 r.

OPUS 22 + WEAVE

Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków: 15 września 2021 r.
Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 15 grudnia 2021 r.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2022 r.

SONATA 17

Konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków: 15 września 2021 r.
Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 15 grudnia 2021 r.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2022 r.

POLONEZ BIS 1

Konkurs współfinansowany przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki w ramach prestiżowego grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND, przeznaczony dla doświadczonych naukowców z całego świata, którzy przyjadą na 24 miesiące do Polski, aby prowadzić tu badania podstawowe w wybranych przez siebie instytucjach publicznych lub prywatnych.
Program gwarantuje Stażystom zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dodatkowe fundusze na realizację własnych projektów badawczych w dowolnej dyscyplinie naukowej. Wnioskodawca może otrzymać do 100 000 euro na badania podstawowe, miesięczne wynagrodzenie w wysokości ponad 4 tys. euro brutto.

Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków: 15 września 2021 r.
Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 15 grudnia 2021 r.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2022 r.

SONATINA 6

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez młodych badaczy. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez umożliwienie pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz zdobycia wiedzy i doświadczenia w trakcie realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków: 15 grudnia 2021 r.
Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 15 marca 2022 r.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2022 r.


Harmonogram konkursów na stronie NCN