Regulamin przyznawania dofinansowania za pośrednictwem Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie na projekty prowadzone przez koła naukowe prowadzone przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie

Wstęp

Celem Regulaminu jest przejrzyste określenie zasad dofinansowania projektów prowadzonych przez koła naukowe prowadzone przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie zwanej dalej Uczelnią za pośrednictwem Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie zwanej dalej Izbą. Dofinansowanie kół naukowych pozwoli na zwiększenie aktywności naukowo-badawczej studentów uzupełniając zdobytą w toku studiów wiedzę o aspekt praktyczny. Dodatkowo udział w projekcie pozwoli na przygotowanie studentów na wyzwania dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

I. Zasady ogólne

§ 1

 1. Dofinansowanie projektów naukowo-badawczych, zwanych dalej projektami prowadzonych
  w ramach działalności kół naukowych przy Uczelni, mogą ubiegać się Opiekunowie aktywnie działających kół naukowych.
 2. Fundusze przyznawane są na okres jednego roku z możliwością kontynuacji w roku następnym. Ostateczną decyzje w sprawie okresu finansowania podejmuje Komisja Konkursowa.
 3. Wysokość przyznawanych środków pieniężnych przez Izbę jest ustalana wewnętrznie przez Izbę.
 4. Środki pieniężne przeznaczone na cel dofinansowania mogą być pozyskiwane za pośrednictwem finansowania społecznościowego. Ostateczny dobór portalu służącego do zbiórki zostanie podjęty po wyborze tematu przeznaczonego do dofinansowania przez Komisję Konkursową. Część zebranych środków może zostać przeznaczona na obsługę realizowanego przez fundację projektu.

§ 2

 1. Dofinansowanie projektu prowadzonego przez koło naukowe Uczelni może zostać przeznaczone na:
  1) zakup aparatury,
  2) zakup drobnego sprzętu,
  3) zakup materiałów zużywalnych, niezbędnych do prowadzenia projektu,
  4) pokrywanie kosztów usług obcych, jeśli nie będą one mogły zostać zrealizowane na Uczelni,
  5) zakup licencji na oprogramowanie niezbędne do prowadzenia projektu,
  6) pokrycie kosztów związanych z opublikowaniem wyników badań,
  7) pokrycie kosztów wyjazdów terenowych,
  8) pokrycie kosztów promocji wyników projektu.
 2. Przyznane środki muszą być wydatkowane nie później niż do ustalonego dnia zakończenia projektu. Jakiekolwiek zmiany w budżecie na etapie realizacji projektu wymagają  zgody Komisji Konkursowej wyrażonej na piśmie.
 3. Izba może przeznaczyć część zebranych środków na:
  1) obsługę księgową prowadzonego finansowania i projektu,
  2) pokrycie kosztów promocji: głosowania oraz finansowania społecznościowego.

II. Kryteria przydziału środków

§ 3

 1. Wniosek zawierający wymagane informacje zawarte w § 4, który został pozytywnie zaopiniowany przez Kierownika Działu Badań Naukowych PWSZ w Tarnowie należy złożyć w jednym egzemplarzu na formularzu określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu w siedzibie Izby. Ocena złożonych wniosków odbywa się na koniec kwartału.
 2. Środki przyznawane są na okres wskazany przez Komisję Konkursową.
 3. Decyzję o sposobie i kwocie dofinansowania podejmuje Komisja Konkursowa w składzie:
  Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie bądź osoba przez niego delegowana
  Pracownik Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie
  Pracownik PWSZ w Tarnowie delegowany przez Rektora Uczelni,
  Prorektor ds. Nauki i Rozwoju lub Pełnomocnik Rektora ds. Badań Naukowych PWSZ w Tarnowie.
 4. Po przeprowadzeniu merytorycznej oceny wniosków, Komisja może:
  1)  zdecydować o powołaniu recenzentów pomocniczych, celem dodatkowego zaopiniowania wniosku, przy czym powołany recenzent może uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Konkursowej z głosem doradczym,
  2) dopuścić do ostatecznego głosowania z wykorzystaniem mediów społecznościowych 2 najwyżej ocenionych tematów, przy czym wynik głosowania jest wiążący dla Komisji Konkursowej.
  3) zadecydować o podjęciu finansowania społecznościowego (tzw. “crowdfounding”) z wykorzystaniem przeznaczonych do tego celu portali.
 5. Okres aktywnego zbierania głosów, w głosowaniu, o którym mowa ust. 4 pkt 2 powinien wynosić minimum 1 miesiąc maksymalnie 2 miesiące i kończyć się ostatecznie nie później niż 31 maja roku, w którym został złożony wniosek.
 6. Zbiórka, o której mowa w ust. 4 pkt powinna trwać minimum 3 miesiące i zakończyć się ostatecznie w nieprzekraczalnym terminie 31 października roku, w którym został złożony wniosek.
 7. Komisja Konkursowa dokonuje oceny merytorycznej i finansowej zgłoszonego projektu podejmując decyzję o kwocie, sposobie finansowania i możliwości dopuszczenia do głosowania z wykorzystaniem mediów społecznościowych w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia składania wniosków.
 8. Decyzje o przyznaniu punktacji zapadają bezwzględną większością głosów.
 9. Dofinansowania udziela się wnioskom ocenionym najwyżej, aż do wyczerpania środków, z uwzględnieniem limitu określonego w § 1 ust. 3.
 10. Komisja Konkursowa może przyznać dofinansowanie w kwocie niższej niż wnioskowana.
 11. Komisja Konkursowa może zdecydować o odmowie przyznania dofinansowania wnioskom od danego miejsca listy rankingowej, nawet w przypadku gdy będzie wiązać się to z nie rozdysponowaniem całości środków określonych zgodnie z § 1 ust. 3.
 12. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostaje sporządzony protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.
 13. Członkiem Komisji Konkursowej nie może być wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dofinansowania lub będący wykonawcą lub podwykonawcą projektu.
 14. O sposobie przyznania środków na realizację projektu wnioskodawcy zostaną powiadomieni pisemnie.
 15. Wnioskodawca, może zrezygnować z realizacji projektu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 14. W takiej sytuacji, Komisja Konkursowa może zdecydować o przeniesieniu kwoty oraz sposobu dofinansowania kolejnemu najlepiej ocenionemu projektowi wg. listy rankingowej, który nie otrzymał dofinansowania.
 16. Przyznane środki na realizację projektu powinny być wydatkowane zgodnie z zasadami gospodarki finansowej Uczelni.
 17. Wnioskodawca, który otrzymał dofinansowanie jest zobligowany do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, której wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu .Brak zawarcia umowy uniemożliwia wypłatę dofinansowania oraz podjęcie jakichkolwiek innych działań przez Fundację.
 18. Informacja o przyznaniu dofinansowania zostanie ogłoszona na stronie internetowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie, Działu Badań Naukowych PWSZ w Tarnowie i mediach społecznościowych.

§ 4

 1. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:
  1) temat projektu,
  2) uzasadnienie celowości projektu,
  3) opis sposobu wykonania projektu,
  4) przewidywany wpływ wyników dla Uczelni, przemysłu, gospodarki, nauki,
  5) harmonogram wykonania projektu,
  6) kosztorys z uzasadnieniem planowanych wydatków,
  7) opis informowania o rezultatach i przebiegu projektu w mediach społecznościowych.
 2. Szczegółowe zasady oceny wniosków określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

III. Zasady rozliczania i sprawozdawczości

§ 5

 1. Po pierwszym roku realizacji projektu wymagany jest raport, w którym należy przedstawić rozliczenie kosztów w odniesieniu do zaplanowanych zadań. Raport powinien być złożony w siedzibie Izby w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie projektu stanowiącego załącznik 2 niniejszego regulaminu.
 2. Opiekun koła naukowego w terminie 2 miesięcy od daty zakończenia projektu jest zobowiązany do przedstawienia raportu końcowego z realizacji projektu. Raport powinien zawierać opis merytoryczny realizacji projektu oraz rozliczenie finansowe. Raport należy złożyć do Prorektora ds. Nauki i Rozwoju.
 3. Oceny raportu końcowego dokonuje Komisja Konkursowa w terminie 3 miesięcy od daty złożenia i o wyniku oceny powiadamia Opiekuna naukowego koła.
 4. Nierozliczenie projektu uniemożliwia Opiekunowie koła ponowne ubieganie się o środki na realizację projektów, w okresie 5 lat.
 5. W wypadku oceny negatywnej wydanej na podstawie ust. 3, Komisja Konkursowa decyduje o podjęciu kroków naprawczych celem pozytywnego zakończenia realizacji projektu.
 6. W sytuacji niewykorzystania środków z przyczyn losowych, finansowanie projektu może zostać zawieszone na czas określony lub anulowane.

§ 6

 1. Właścicielem środków i praw zakupionych z przyznanego dofinansowania jest Uczelnia chyba że umowa, o której mowa w § 3 ust. 16 będzie stanowić inaczej.
 2. Realizacja projektu następować będzie w ramach wykonywania pracy kół naukowych, co oznacza, że kwestie dotyczące praw własności intelektualnej w całości regulowane są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.