Regulamin dofinansowania publikacji ze środków Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie

(Regulamin wprowadzony Zarządzeniem nr 14/2023 Rektora ANS w Tarnowie z dnia 2 lutego 2023 r.)

 1. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
  a) publikacja – artykuł naukowy lub monografia naukowa;
  b) wykaz czasopism punktowanych – wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych;
  c) wykaz wydawnictw – wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.
 2. Przez wykazy wymienione w pkt 1 lit. b i c należy rozumieć wykazy sporządzone przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 574).

§ 1

 1. Regulamin określa ogólne warunki dofinansowania publikacji ze środków wydzielonych na ten cel w budżecie ANS w Tarnowie. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie publikacji jest corocznie ustalana przez Rektora i jest zależna od możliwości finansowych Uczelni.
 2. Środki, o których mowa w ust. 1 mogą być przeznaczone na dofinansowanie publikacji realizowanych przez wydawców zewnętrznych.
 3. O dofinansowanie publikacji ze środków, o których mowa w ust. 1, mogą ubiegać się pracownicy ANS w Tarnowie.
 4. Publikacje, które zostały dofinansowane ze środków, o których mowa w ust. 1, muszą być afiliowane w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

§ 2

 1. Dofinansowaniem mogą zostać objęte artykuły naukowe w dyscyplinie ewaluowanej w ANS w Tarnowie, jeżeli w dniu składania wniosku zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  a) czasopismo jest ujęte w wykazie czasopism punktowanych, zostało przypisane do dyscypliny reprezentowanej przez wnioskodawcę, a jego wartość punktowa wynosi 100, 140 lub 200;
  b) przynajmniej jeden z autorów posiada aktualne oświadczenie upoważniające ANS do zaliczenia go do liczby N pracowników prowadzących działalność naukową w tej dyscyplinie;
  c) autor, o którym mowa w pkt b) złoży oświadczenie upoważniające do wykazania tej publikacji jako osiągnięcia naukowego w ewaluacji jakości działalności naukowej.
 2. Dofinansowanie artykułu naukowego wynosi 100% kosztów publikacji, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1, nie więcej jednak niż 12 000 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy złotych brutto).

§ 3

 1. Dofinansowaniem mogą zostać objęte autorskie monografie naukowe w dyscyplinie ewaluowanej w ANS w Tarnowie, opublikowane przez wydawców umieszczonych na poziomie II wykazu wydawnictw, jeżeli spełnione zostały łącznie następujące warunki:
  a) przynajmniej jeden z autorów monografii posiada aktualne oświadczenie upoważniające ANS do zaliczenia go do liczby N pracowników prowadzących działalność naukową w tej dyscyplinie;
  b) autor, o którym mowa w pkt a) złoży oświadczenie upoważniające do wykazania tej publikacji jako osiągnięcia naukowego w ewaluacji.
 2. Wysokość dofinansowania monografii, o której mowa w ust. 1, wynosi 100% kosztów publikacji z zastrzeżeniem § 4 ust. 1.

§ 4

 1. Jeżeli publikacja powstała we współautorstwie, a autorzy reprezentują różne krajowe jednostki naukowe, dofinansowanie publikacji może wynieść nie więcej niż:
  a) 50% dofinansowania określonego odpowiednio w ust. 2 i 3 – jeżeli autorzy reprezentują 2 różne krajowe jednostki naukowe;
  b) 35% dofinansowania określonego odpowiednio w ust. 2 i 3 – jeżeli autorzy reprezentują 3 różne krajowe jednostki naukowe;
  c) 25% dofinansowania określonego odpowiednio w ust. 2 i 3 – jeżeli autorzy reprezentują 4 lub więcej krajowych jednostek naukowych.
 2. W przypadku, gdy co najmniej dwóch autorów pochodzi z ANS, wniosek może być złożony tylko przez jednego z nich.

§ 5

W publikacjach, które uzyskały dofinansowane ze środków ANS w Tarnowie należy umieścić adnotację: Publikacja została dofinansowana przez Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie (ang. The publication was co-financed by the University of Applied Sciences in Tarnow, Poland) lub jej obcojęzyczny odpowiednik, zgodnie z wymogami wydawcy.

§ 6

 1. Wniosek o dofinansowanie publikacji, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, jest składany w Dziale Badań Naukowych w formie papierowej (w jednym egzemplarzu) i elektronicznej (przesłanej na adres: dbn@anstar.edu.pl) z zastrzeżeniem, że obie wersje są zgodne. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym.
 2. Decyzję dotyczącą dofinansowania podejmuje Prorektor ds. Nauki i Rozwoju w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku. Od decyzji Prorektora ds. Nauki i Rozwoju nie przysługuje odwołanie.
 3. Dofinansowanie publikacji jest przyznawane do wyczerpania puli środków, o których mowa w § 1 ust. 1.
 4. Środki z przeznaczone na dofinansowanie publikacji niewykorzystane w roku budżetowym nie przechodzą na kolejny rok.

§ 7

 1. Rozliczenie dofinansowania publikacji odbywa się na podstawie faktury o odroczonym terminie płatności, płatnej przelewem, której odbiorcą jest Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie.
 2. W przypadku, gdy kwota faktury za publikację jest wyższa niż przyznana kwota dofinansowania, wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy ze środków własnych. Wnioskodawca składa przy tym pisemne zobowiązanie do wpłaty różnicy wynikającej z kwoty faktury i kwoty dofinansowania i w terminie 7 dni od daty złożenia oświadczenia dokonuje płatności na uzgodniony z Kwesturą rachunek bankowy ANS w Tarnowie (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu).
 3. W przypadku niedokonania płatności o której mowa w ust. 2 we wskazanym terminie, kwota zobowiązania jest potrącana z wynagrodzenia wnioskodawcy.
 4. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 jest jednoznaczne z rezygnacją z dofinansowania i pokrycia w 100% kosztów publikacji wynikających z faktury
 5. Przyznane pracownikowi dofinansowanie publikacji powinno zostać wykorzystane do końca roku budżetowego, w którym został złożony wniosek.

§ 8

 1. Dofinansowanie nie dotyczy publikacji realizowanych w ramach projektów, w budżecie których uwzględniono środki na ten cel.
 2. Ustalenia regulaminu nie dotyczą kosztów ponoszonych na rzecz podmiotów zewnętrznych świadczących usługi zlecone przez Wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Załączniki:

 1. Wniosek o dofinansowanie publikacji (PDF 413 KB)
 2. Oświadczenie (PDF 204 KB)