Regulamin dofinansowania wewnętrznych projektów naukowych prowadzonych w Akademii Tarnowskiej – edycja 2024

(Regulamin wprowadzony Zarządzeniem nr 118/2023 Rektora Akademii Tarnowskiej z dnia 10 listopada 2023 r.)

I. Zasady ogólne
§ 1

 1. O dofinansowanie wewnętrznych projektów naukowych, zwanych dalej ‘projektami’, mogą ubiegać się pracownicy Akademii Tarnowskiej zatrudnieni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych, dla których AT jest podstawowym miejscem pracy i którzy w dniu składania wniosku nie kierują innymi wewnętrznymi projektami naukowymi dofinansowanymi przez AT.
 2. Fundusze przyznawane są na okres jednego roku kalendarzowego i mogą zostać wydatkowane do końca roku, w którym zostały przyznane. Decyzje w sprawie okresu finansowania przekraczającego rok kalendarzowy podejmuje Komisja Konkursowa.
 3. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
 4. Łączna kwota przeznaczona na realizację projektów jest corocznie ustalana przez Rektora w drodze zarządzenia, w zależności od możliwości finansowych Uczelni.
 5. Rektor ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na dany rok w formie zarządzenia, określając terminy jego rozpoczęcia i zakończenia.

§ 2

 1. Środki przyznane na realizację projektów mogą być przeznaczone na:
  1) zakup aparatury,
  2) zakup drobnego sprzętu,
  3) zakup materiałów zużywalnych, niezbędnych do prowadzenia badań,
  4) pokrywanie kosztów usług obcych, jeśli nie będą one mogły zostać zrealizowane w ramach Uczelni,
  5) zakup licencji na oprogramowanie,
  6) pokrycie kosztów związanych z opublikowaniem wyników badań,
  7) pokrycie kosztów wyjazdów terenowych.
 1. Przyznane środki muszą być wydatkowane nie później niż do dnia zakończenia projektu.

II. Kryteria przydziału środków
§ 3

 1. Wniosek, którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu, należy złożyć w terminie określonym w zarządzeniu Rektora, o którym mowa w § 1 ust. 5:
  1) w formie papierowej – w jednym egzemplarzu w Dziale Badań Naukowych;
  2) w formie elektronicznej (doc, docx, pdf) – przesłanej na adres: dbn@atar.edu.pl
  z zastrzeżeniem, że obydwie formy powinny być zgodne.
 1. Złożenie wniosku jest warunkowane uzyskaniem pozytywnej opinii dziekana właściwego wydziału.
 2. Środki finansowe na realizację projektu są przyznawane na okres wskazany przez Komisję Konkursową, licząc od dnia zawarcia umowy o realizację projektu badawczego.
 3. Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć do wniosku oświadczenie, że zadanie badawcze wskazane we wniosku, nie jest finansowane z innych źródeł, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Komisja Konkursowa w składzie: Rektor, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, Pełnomocnik Rektora ds. Badań Naukowych, po przeprowadzeniu oceny wniosków. Komisja może zdecydować o powołaniu recenzentów spośród pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych, celem dodatkowego zaopiniowania wniosku. Powołany recenzent może uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Konkursowej z głosem doradczym.
 5. Komisja Konkursowa dokonuje oceny merytorycznej i finansowej wniosków w terminie jednego miesiąca od daty zakończenia ich naboru.
 6. Decyzje o przyznaniu punktacji zapadają bezwzględną większością głosów.
 7. Dofinansowania udziela się wnioskom ocenionym najwyżej, aż do wyczerpania środków, określonych zgodnie z § 1 ust. 4, z uwzględnieniem limitu określonego w § 1 ust. 3.
 8. Komisja Konkursowa może przyznać dofinansowanie w kwocie niższej niż wnioskowana.
 9. Komisja Konkursowa może zdecydować o odmowie przyznania dofinansowania wnioskom od danego miejsca listy rankingowej, nawet w przypadku gdy będzie wiązać się to z nierozdysponowaniem całości środków określonych zgodnie z § 1 ust. 4.
 10. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostaje sporządzony protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.
 11. Członkiem Komisji Konkursowej nie może być wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dofinansowania projektu lub będący wykonawcą w tym projekcie.
 12. O przyznaniu środków na realizację projektu wnioskodawcy zostaną powiadomieni pisemnie.
 13. Wnioskodawca, w szczególności w przypadku obniżenia kwoty wnioskowanego dofinansowania, może zrezygnować z realizacji projektu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 13. W takiej sytuacji, Komisja Konkursowa może zdecydować o przyznaniu dofinansowania najlepiej ocenionemu projektowi, który nie otrzymał dofinansowania.
 14. Przyznane środki na realizację projektu mogą zostać wydatkowane zgodnie z zasadami finansowania w Akademii Tarnowskiej.
 15. Wnioskodawca, który otrzymał dofinansowanie jest zobligowany do podpisania umowy, której wzór określa załącznik nr 3 do Regulaminu.
 16. Informacja o przyznaniu dofinansowania jest ogłaszana na stronie internetowej Działu Badań Naukowych Akademii Tarnowskiej.

§ 4

 1. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:
  1) cel badań;
  2) uzasadnienie celowości podjętych badań;
  3) opis sposobu wykonania badań;
  4) przewidywany wpływ wyników na dziedzinę naukową oraz znaczenie uzyskanych wyników dla Uczelni, przemysłu, gospodarki, nauki;
  5) harmonogram realizacji projektu;
  6) kosztorys wraz z uzasadnieniem planowanych wydatków;
  7) opis dorobku naukowego Kierownika projektu z ostatnich 5 lat, w którym uwzględnia się:
  a) publikacje naukowe,
  b) zgłoszenia patentowe i wzory użytkowe,
  c) udział w projektach badawczych,
  d) udział w konferencjach naukowych,
  e) staże zagraniczne z podaniem miejsca i terminu pobytu.
 2. Szczegółowe zasady oceny wniosków określa załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 3. Zmiana okresu realizacji projektu, o którym mowa w § 3 ust. 3, oraz określonych we wniosku warunków realizacji projektu w tym w szczególności zakresu realizowanych zadań, składu zespołu wykonawców oraz budżetu projektu wymaga pisemnej zgody Rektora (wzór wniosków określają odpowiednio załączniki 5 i 6 do niniejszego Regulaminu). Wniosek w sprawie zmiany określonych we wniosku warunków realizacji projektu powinien zostać złożony nie później niż 30 dni przed planowaną zmianą. Wniosek w zakresie zamiany okresu realizacji projektu musi być złożony na 30 dni przed jego upływem.

III. Zasady rozliczania i sprawozdawczości
§ 5

 1. W terminie 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu Kierownik projektu jest zobowiązany do przedstawienia raportu końcowego z jego realizacji. Raport końcowy powinien zawierać opis merytoryczny realizacji projektu oraz rozliczenie finansowe; do raportu należy dołączyć dane badawcze wytworzone w trakcie realizacji projektu (wzór raportu określa załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu).
 2. Raport końcowy jest składany w Dziale Badań Naukowych w formie drukowanej w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej, przesłanej na adres: dbn@atar.edu.pl. Dane badawcze stanowiące załącznik do raportu końcowego należy zapisać na nośniku elektronicznym i złożyć w Dziale Badań Naukowych wraz z wydrukiem raportu.
 3. Oceny raportu końcowego dokonuje Komisja Konkursowa w terminie trzech miesięcy od daty złożenia i o wyniku oceny powiadamia Kierownika projektu.
 4. Projekt uznaje się za prawidłowo zrealizowany, jeżeli ocena raportu końcowego jest pozytywna.
 5. W wypadku oceny negatywnej, projekt jest uznawany za nieprawidłowo zrealizowany.
 6. Rektor może zobowiązać Kierownika projektu do pisemnego przedstawienia stanu realizacji projektu na każdym jego etapie (wzór opisu stanu realizacji projektu określa załącznik nr 8 do Regulaminu).
 7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu, Rektor może podjąć decyzję o jego zamknięciu.
 8. Jeżeli projekt otrzymał ocenę negatywną, o której mowa w ust. 5, lub stwierdzono nieprawidłowości w trakcie jego realizacji Rektor może podjąć decyzję o wdrożeniu działań naprawczych w celu pozytywnego zakończenia realizacji projektu, może także zobowiązać Kierownika projektu do zwrotu wykorzystanych środków finansowych.
 9. Zamknięcie projektu z powodu nieprawidłowej realizacji, o której mowa w ust. 5 i 7, uniemożliwia Kierownikowi projektu ubieganie się o finansowanie wewnętrznego projektu naukowego przez okres 5 kolejnych lat od daty podjęcia decyzji.
 10. W sytuacji niewykorzystania środków z przyczyn losowych, finansowanie projektu może zostać zawieszone na czas określony lub anulowane.

§ 6

 1. Właścicielem środków i praw zakupionych z przyznanego dofinansowania jest Akademia Tarnowska.
 2. Realizacja projektów odbywa się w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych, co oznacza, że kwestie dotyczące praw własności intelektualnej są w całości regulowane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Wniosek (DOCX 17 KB; PDF 360 KB)
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie (DOCX 13 KB; PDF 180 KB)
 3. Załącznik nr 3 – Umowa (DOCX 18 KB; PDF 270 KB)
 4. Załącznik nr 4 – Zasady oceny wniosków (DOCX 17 KB; PDF 216 KB)
 5. Załącznik nr 5 – Wniosek o zmianę terminu realizacji projektu (DOCX 23 KB; PDF 280 KB)
 6. Załącznik nr 6 – Wniosek o zmianę warunków realizacji projektu (DOCX 26 KB; PDF 360 KB)
 7. Załącznik nr 7 – Raport końcowy (DOCX 26 KB; PDF 300 KB)
 8. Załącznik nr 8 – Stan-realizacji projektu (DOCX 19 KB; PDF 266 KB)