Regulamin dofinansowania wewnętrznych projektów naukowych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie

(Regulamin wprowadzony Zarządzeniem nr 20/2021 Rektora PWSZ w Tarnowie z dn. 11 marca 2021 r.)

I. Zasady ogólne
§ 1

 1. O dofinansowanie wewnętrznych projektów naukowych, zwanych dalej projektami, mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy zatrudnieni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych, dla których PWSZ w Tarnowie jest podstawowym miejscem pracy.
 2. Fundusze przyznawane są na okres jednego roku z możliwością kontynuacji w roku następnym. Decyzje w sprawie okresu finansowania podejmuje Komisja Konkursowa.
 3. Wysokość przyznawanych środków pieniężnych wynosi maksymalnie 20 000 zł.
 4. Łączna kwota przeznaczona na realizację projektów jest corocznie ustalana przez Rektora w drodze zarządzenia w zależności od możliwości finansowych Uczelni.

§ 2

 1. Otrzymane środki z projektu mogą być przeznaczone na:
  1) zakup aparatury,
  2) zakup drobnego sprzętu,
  3) zakup materiałów zużywalnych, niezbędnych do prowadzenia badań,
  4) pokrywanie kosztów usług obcych, jeśli nie będą one mogły zostać zrealizowane w ramach Uczelni,
  5) zakup licencji na oprogramowanie,
  6) pokrycie kosztów związanych z opublikowaniem wyników badań,
  7) pokrycie kosztów wyjazdów terenowych.
 1. Przyznane środki muszą być wydatkowane nie później niż do dnia zakończenia projektu. Jakiekolwiek zmiany w budżecie na etapie realizacji projektu wymagają  zgody Komisji Konkursowej wyrażonej na piśmie.

II. Kryteria przydziału środków
§ 3

 1. Wniosek pozytywnie zaopiniowany przez Dziekana właściwego Wydziału należy złożyć w jednym egzemplarzu na formularzu określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu w Sekretariacie Prorektora ds. Nauki i Rozwoju w terminie od 12 marca do 26 marca.
 2. Środki przyznawane są na okres od 1 maja roku, w którym został złożony wniosek, na okres wskazany przez Komisję Konkursową.
 3. Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć do wniosku oświadczenie, że zadanie badawcze wskazane we wniosku, nie jest finansowane z innych źródeł, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Komisja Konkursowa w składzie: Rektor, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, Pełnomocnik Rektora ds. Badań Naukowych, po przeprowadzeniu oceny wniosków. Komisja może zdecydować o powołaniu recenzentów spośród pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych, celem dodatkowego zaopiniowania wniosku. Powołany recenzent może uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Konkursowej z głosem doradczym.
 5. Komisja Konkursowa dokonuje oceny merytorycznej i finansowej projektu w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia składania wniosków.
 6. Decyzje o przyznaniu punktacji zapadają bezwzględną większością głosów.
 7. Dofinansowania udziela się wnioskom ocenionym najwyżej, aż do wyczerpania środków, określonych zgodnie z § 1 ust. 4, z uwzględnieniem limitu określonego w §1 ust. 3.
 8. Komisja Konkursowa może przyznać dofinansowanie w kwocie niższej niż wnioskowana.
 9. Komisja Konkursowa może zdecydować o odmowie przyznania dofinansowania wnioskom od danego miejsca listy rankingowej, nawet w przypadku gdy będzie wiązać się to z nierozdysponowaniem całości środków określonych zgodnie z § 1 ust. 4.
 10. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostaje sporządzony protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.
 11. Członkiem Komisji Konkursowej nie może być wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dofinansowania projektu lub będący wykonawcą w tym projekcie.
 12. O przyznaniu środków na realizację projektu wnioskodawcy zostaną powiadomieni pisemnie.
 13. Wnioskodawca, w szczególności w przypadku obniżenia kwoty wnioskowanego dofinansowania, może zrezygnować z realizacji projektu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 12. W takiej sytuacji, Komisja Konkursowa może zdecydować o przyznaniu dofinansowania najlepiej ocenionemu projektowi, który nie otrzymał dofinansowania.
 14. Przyznane środki na realizację projektu mogą zostać wydatkowane zgodnie z zasadami finansowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.
 15. Wnioskodawca, który otrzymał dofinansowanie jest zobligowany do podpisania umowy, której wzór określa załącznik nr 3 do Regulaminu.
 16. Informacja o przyznaniu dofinansowania zostanie ogłoszona na stronie internetowej Działu Badań Naukowych PWSZ w Tarnowie.

§ 4

 1. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:
  1) cel badań,
  2) uzasadnienie celowości podjętych badań,
  3) opis sposobu wykonania badań,
  4) przewidywany wpływ wyników na dziedzinę naukową oraz znaczenie uzyskanych wyników dla Uczelni, przemysłu, gospodarki, nauki,
  5) zapewnienie o możliwości wykonania założonych badań w terminie,
  6) opis dorobku naukowego Kierownika projektu z ostatnich 5 lat, w którym uwzględnia się:
  a) listę opublikowanych prac,
  b) zgłoszenia patentowe,
  c) udział w projektach badawczych,
  d) udział w konferencjach,
  e) udział w organizacji konferencji naukowych,
  f) staże zagraniczne z podaniem miejsca i terminu pobytu,
  7) harmonogram zadań,
  8) kosztorys wraz z uzasadnieniem planowanych wydatków.
 1. Szczegółowe zasady oceny wniosków określa załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

III. Zasady rozliczania i sprawozdawczości

§ 5

 1. Po pierwszym roku realizacji projektu wymagany jest raport, w którym należy przedstawić rozliczenie kosztów w odniesieniu do zaplanowanych zadań. Raport składa Kierownik projektu do Prorektora ds. Nauki i Rozwoju w terminie do 30 kwietnia.
 2. Kierownik projektu w terminie 2 miesięcy od daty zakończenia projektu jest zobowiązany do przedstawienia raportu końcowego z realizacji projektu. Raport powinien zawierać opis merytoryczny realizacji projektu oraz rozliczenie finansowe. Raport należy złożyć do Prorektora ds. Nauki i Rozwoju.
 3. Oceny raportu końcowego dokonuje Komisja Konkursowa w terminie 3 miesięcy od daty złożenia i o wyniku oceny powiadamia Kierownika projektu.
 4. Nierozliczenie projektu uniemożliwia ponowne staranie się o środki na realizację projektów wewnętrznych, w okresie 5 lat.
 5. W wypadku oceny negatywnej wydanej na podstawie ust. 3, Rektor wydaje decyzję
  o podjęciu kroków naprawczych celem pozytywnego zakończenia realizacji projektu.
 6. W sytuacji niewykorzystania środków z przyczyn losowych, finansowanie projektu może zostać zawieszone na czas określony lub anulowane.

§ 6

 1. Właścicielem środków i praw zakupionych z przyznanego dofinansowania jest PWSZ w Tarnowie.
 2. Realizacja projektu następować będzie w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych, co oznacza, że kwestie dotyczące praw własności intelektualnej w całości regulowane są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Załączniki

 1. Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wniosek DOC 16 KB
 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu Wniosek PDF 191 KB
 3. Załącznik nr 2 do Regulaminu  – Oświadczenie DOC 15 KB
 4. Załącznik nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie PDF 125 KB
 5. Załącznik nr 3 do Regulaminu – Umowa DOC 18 KB
 6. Załącznik nr 3 do Regulaminu – Umowa PDF 137 KB
 7. Załącznik nr 4 do Regulaminu – Zasady oceny wniosków DOC 17 KB
 8. Załącznik nr 4 do Regulaminu – Zasady oceny wniosków PDF 135 KB