Opracowanie programu nauczania dla szkół zawodowych – ogłoszenie o projekcie

Programy nauczania - ilustracyjne

Zbliża się termin naboru wniosków w konkursie ogłoszonym w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.15: Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Konkurs: Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów.

Celem działania jest przegląd i aktualizacja we współpracy z partnerami społecznymi podstaw programowych kształcenia w zawodach oraz innych treści kształcenia i szkolenia zawodowego, pod względem uwzględnienia oczekiwań pracodawców w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, w tym:

  • modernizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach we współpracy z partnerami społecznymi, w tym pracodawcami,
  • modyfikacja programów nauczania, planów nauczania, suplementów do dyplomów i kwalifikacji, uwzględniająca zmiany w podstawach programowych wprowadzone we współpracy z pracodawcami.

W ramach konkursu dofinansowane będą projekty, których celem będzie opracowanie programów nauczania dla dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. Konkurs obejmuje 21 branż, zgrupowanych w 10 obszarach. Wśród zawodów wymienionych w ogłoszeniu o konkursie są m.in. takie jak: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik reklamy, technik analityk (branża chemiczna), technik technologii chemicznej, technik administracji, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik usług kosmetycznych, technik turystyki na obszarach wiejskich, opiekun medyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej.

Uprawnione do składania wniosków w konkursie są m.in. uczelnie prowadzące kształcenie na kierunkach studiów odpowiadających zawodom szkolnictwa branżowego przypisanym do co najmniej jednej z dziedzin wyodrębnionych w ramach danej branży/branż przyporządkowanych do danego obszaru.

Finansowanie projektu – 100%

Terminy naboru wniosków:

  • I runda: 28 lutego – 15 marca 2021
  • II runda: 22 marca – 31 marca 2021
  • III runda: 7 kwietnia – 19 kwietnia 2021

Uwaga! Nabór wniosków będzie prowadzony od 28 lutego 2021 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczanych na dofinansowanie projektów w ramach każdego z 10 obszarów.

Więcej informacji o konkursie.